Så langt er Danmark med biodiversitet

I 2010 skrev Danmark sammen med 192 andre lande under på 20 såkaldte Aichi-biodiversitetsmål. Målene er globale og udstikker vejen til at stoppe nedgangen og genoprette biodiversiteten senest i 2020. Men hvordan er det gået? Se vores biodiversitetsbarometer.

Biodiversitetseksperter i Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden har vurderet, hvor langt den danske regering er kommet med at udmønte de 20 Aichi-biodiversitetsmål, som Danmark har forpligtet sig til at opfylde senest i 2020. Halvdelen af tiden er gået og regeringen har nu kun fem år til at levere en effektiv indsats.

 • 2 mål er opfyldt
 • 8 mål er Danmark i gang med at udmønte, uden dog at være i mål
 • For 9 mål har Danmark hidtil ydet en ringe eller slet ingen indsats – for 3 af målene er indsatsen gået tilbage siden 2014
 • 1 mål er ikke vurderet på grund af manglende relevans i Danmark

Biodiversitetsbarometeret er skabt på baggrund af eksperternes vurdering, og tager temperaturen på Danmarks samlede indsats for at indfri de globale mål for bevaring af verdens natur.

Mål med fremgang

 • Delmål 19 om forbedring af den viden, der knytter sig til biodiversitet. Der er siden vurderingen i 2014 blevet offentliggjort et landsdækkende biodiversitetskort som blandt andet viser, hvor de truede og sårbare arter findes. Der er offentliggjort et såkaldt High Nature Value kort, som viser, hvilke arealer i det åbne land der har det største naturpotentiale. Et tilsvarende kort er under udarbejdelse for skovene og der er igangsat en kortlægning af, hvor de biologisk værdifulde skove findes.

Mål med tilbagegang

 • Delmål 3 om identifikation og udfasning af skadelige incitamenter og subsidier. Regeringen har forberedt en lovændring der skal gøre det muligt at gødske og sprøjte på ca. 36.400 ha lysåben natur, primært enge og overdrev. Her halvvejs mod deadline i 2020 har regeringen endnu ikke taget initiativ til at iværksætte en proces for identifikation af incitamenter og støtteordninger, som skader biodiversiteten for de relevante sektorer.
 • Delmål 4 om iværksættelse af initiativer eller implementering af planer for bæredygtig produktion og forbrug. Målsætningen i regeringens ressourcestrategi om at genanvende 50 % af alt husholdningsaffald inden 2022 ikke er blevet omsat i de kommunale affaldsplaner. Der er derfor ikke skabt incitament til at vi på afgørende vis ændrer vores produktions- og forbrugsmønstre.
 • Delmål 12 om forebyggelse af udryddelsen af kendte truede arter og forbedring af beskyttelsesstatus for de mest truede arter. Der er fortsat en meget høje andel af truede arter i Danmark. Alligevel har regeringen valgt at sætte arbejdet med den nationale artsforvaltningsplan i bero.

Vigtige mål som Danmark stadig er langt fra at indfri

 • Delmål 5 hvor tabet af alle naturlige levesteder inklusive skov som minimum skal halveres og så vidt muligt ophøre, og forarmning og fragmentering skal reduceres væsentligt i 2020.
 • Delmål 7 om at forvalte alle arealer med landbrug, skovbrug og akvakultur bæredygtigt, så biodiversiteten sikres.
 • Delmål 11 der binder regeringen til at sikre, at mindst 17 % af landarealet inkl. ferskvandsområder samt 10 % af havarealet og kystområderne, især områder som er særligt vigtige for biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester, i 2020 er beskyttet gennem effektivt og ligeligt forvaltede, økologisk repræsentative og velforbundne systemer af beskyttede områder og andre effektive områdebaserede foranstaltninger.

Se hele evalueringen og de tyve mål (pdf)

 

 

 

 

 

Biodiversitetsbarometeret - så langt er Danmark

Biodiversitetbarometer

Biodiversitetsbarometeret tager pulsen på Danmarks indsats for at indfri de globale biodiversitetsmål, som blev vedtaget i 2010. Målenes skal være opfyldt senest i 2020.

Kontakt

Ann Berit FrostholmAnn Berit Frostholm
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 28 
abf@dn.dk
@ab_frostholm

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem