Drikkevand

I Danmark drikker vi vand fra hanen, som kommer fra grundvandet. Fordi vi kan, og fordi det er naturligt, nemt, billigt, sundt og smager godt. Men grundvandet er truet af forurening og overindvinding. Derfor skal vi passe på det, og det kræver handling nu.

Rent drikkevand

Rigelig nedbør og ideelle jordbundsforhold betyder, at vi i Danmark, som et af de få lande i verden, kan basere vores forsyning af vand på rent grundvand. Vi har flere tusind små og store vandværker, som pumper grundvandet op og sender drikkevand ud i vandhanerne.

Forurening truer vores grundvand

Men vi bor også på vores drikkevand.

To tredjedele af Danmark er dækket af landbrug, og 10 procent er byer, veje og tekniske anlæg. Langt det meste af det ligger over grundvand, som vi skal passe på.

Landbruget bruger gødning og sprøjtegifte, som giver risiko for forurening af grundvandet. Sprøjtegifte kan også komme fra haver, gårdspladser, stier, grønne anlæg og gamle nedgravede dunke, som kan være svære at finde.

Under mange byer er grundvandet forurenet med miljøfremmede stoffer fra industri og tankanlæg. Andre steder er der gamle lossepladser og nedgravede rester af gift, som truer grundvandet.

Indvindingen af vand påvirker også naturen. Mange steder er moser, kildevæld og vandløb påvirket af indvindingen. Hvis vi indvinder for meget, kan kvaliteten af grundvandet også blive forringet.

Rent drikkevand er ikke en selvfølge i fremtiden

Stort set alt vores drikkevand kommer fra det rene grundvand. Hvis vores grundvand bliver forurenet, går det ud over kvaliteten af vores drikkevand.

Udover at vi får dårligere drikkevand, vil det også blive dyrt. Hvert år bliver drikkevandsboringer lukket på grund af forurening, og de skal erstattes af nye boringer, som hver koster vandværkerne 2-5 millioner kroner.

Vi kan heller ikke blive ved med at finde nye steder at hente vand op, uden at det påvirker naturen.

Beskyt drikkevandet nu

Hvis vi fortsat vil have rent og friskt drikkevand, der kommer fra grundvandet, kræver det, at vi passer på det.

Vi skal

 • Undgå sprøjtegift, hvor drikkevandet dannes og indvindes
 • Rense de forurenede grunde op, som kan forurene grundvandet
 • Lave nye anlæg og udvikle byerne med respekt for grundvandet
 • Indvinde bæredygtigt for at sikre kvaliteten af vandet og skåne naturen
 • Sikre indsats mod alle kilder til forurening i en samlet plan

Hvis du vil vide mere

Sprøjtegifte kan forurene grundvandet

Forurenet jord truer grundvandet

Overindvinding af grundvand går ud over naturen

EU-regler om sprøjtegift skal også gælde i Danmark

Se vores dokumentation

Vores publikation "Sådan ligger landet" sætter tal på, hvordan det står til med grundvandet og drikkevandet. Du kan læse eller hente publikationen gratis her:

Publikation: Tal om grundvand og drikkevand 

Det arbejder vi for

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at

 • Forbyde de sprøjtegifte, vi finder i grundvand og drikkevand
 • Forbyde brug af sprøjtegift i områder, hvor drikkevandet dannes og hentes op
 • Øge budgetterne til at rense forurenede grunde, før de forurener grundvandet
 • Fremme bæredygtig indvinding af vand
 • Øge bevidstheden om, at vi skal passe på grundvandet
 • Fremme økologisk landbrug, som ikke bruger sprøjtegift

Kontakt

Walter Brüsch
Geolog og Seniorrådgiver

40 97 32 43
wb@dn.dk

Støt rent drikkevand

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for at sikre rent drikkevand i fremtiden.

Bliv medlem