Holbæk Kommune

Holbæk Kommune er en landbrugskommune, da mere end 65 procent af kommunens areal er landbrug. Derudover udgør naturområder (ikke skov) 8 procent af kommunens samlede areal, hvoraf naturtyperne beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3 udgør hovedparten. Til sammenligning er den gennemsnitlige arealfordeling i Danmark omkring 64 procent landbrugsareal og 13 procent natur (ikke skov). *

Kommunens største naturopgaver er:

  • At beskytte naturtyper som heder, moser, enge, søer og overdrev mod forringelse og arealreduktion. Ligeledes skal kommunen have et opdateret overblik over udbredelsen og lokaliseringen af de enkelte naturtyper for at sikre den rette forvaltning af og regulering af landbruget i forhold til naturen.
  • At regulere landbruget gennem miljøgodkendelser af husdyrbrug og miljøtilsyn, så de negative konsekvenser af landbrugsdriften for naturen begrænses ved at tilgodese hensynet til natur, miljø og landskab i alle sager. Tilsvarende skal miljøtilsyn af landbrug overholde den lovpligtige frekvens. 
  • At sikre borgerne adgang til naturen så mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv øges. Kommunen skal med respekt for det eksisterende dyreliv være en aktiv medspiller, når grønne stinet, mark- og skovveje skal etableres og bevares.  Se mere om friluftsliv i boksen til højre.
  • At beskytte truede dyre- og plantearter. I forbindelse med kommunernes overtagelse af naturbeskyttelsen i det åbne land pr. 1. januar 2007, modtog alle kommuner et eksempel på en truet art fra Miljøministeren, som de har et særligt ansvar for at beskytte gennem eksempelvis naturpleje og naturgenopretningsprojekter. Holbæk Kommune modtog rød glente, der trives i områder med gamle træer, og hvor forstyrrelser omkring reden er minimale.

* Data er fra 2007

 

Fremtidens natur

Mere natur, sammenhængende natur og en bedre naturpleje er afgørende. DN's lokalafdeling i Holbæk har udarbejdet en vision for fremtidens natur i Holbæk Kommune.

Friluftsliv

Konflikter mellem lodsejere, organisationer og kommunen løses ofte ved dialog. Derfor har mange kommuner et "Grønt Råd".
Se om din kommune har et Grønt Råd

Naturforståelse starter tidligt. Derfor har kommuner naturvej-ledere, men mange kommuner skærer i dag ned på antallet. 
Se om din kommune har en naturvejleder

Friluftsrådets lokale kredse har udarbejdet oplæg i hovedparten af landets kommuner med idéer og ønsker til friluftslivet.
Se status for din kommune

Kilde: Friluftsrådet

Om kommunevalget

Tirsdag den 17. november var der kommunevalg. Valget var vigtigt for naturen, for det er kommunalpolitikerne, der har ansvaret for naturen.

Fakta om valget
Se flere kommunefakta
Find en anden kommune

§ 3 natur i kommunen (km2)

Sø: 7,09
Hede:-
Mose: 10,39
Strandeng: 5,90
Fersk eng: 9,59
Overdrev: 2,31

Klimakommune

Din kommune er endnu ikke klimakommune. DN har indgået samarbejde med over halvdelen af Danmarks kommuner om at reducere CO2 udledningen med minimum 2 procent om året for kommunen som virksomhed.