2018

Høringssvar til Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse mm

DN høringssvar til udkast til ny Landzonevejledning

Lovforslag om nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land

Høringssvar om ændringer på Natura 2000 områder

Nationalt høringssvar om Justering af natura 2000 områdernes afgrænsning

2017

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Høringssvar salg af statens campingpladser

Høringssvar forslag til nationalpark Kongernes Nordsjælland

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til udkast til ændring af kystbeskyttelsesloven

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal

Bemærkninger til forslag til Fingerplan

Høringssvar til vejledning om Grønt Danmarkskort, vejledning om udviklingsområder, bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd og vejledning om etablering af lokale naturråd

Bemærkninger til L 04-17, notat om fremtidens landbrugspolitik

Bemærkninger til Forslag til Nationalparkplan 2017 –2023 for Nationalpark Skjoldungernes Land

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer

Høringssvar om ønsker til Skovloven

Høringssvar på Miljøstyrelsens miljøvurdering af ændringer i det danske nitrathandlingsprogram (februar 2017)

Høringsbemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) til udkast til miljøgodkendelse og tilladelse til direkte udledning af spildevand til DONG Energy, Skærbækværket.

Høringssvar ang. A1700 om forbud mod mikroplast i kosmetik

Høringssvar ang. A1692 om forbud mod mikroplast i kosmetik

Høringssvar vedrørende betaling af klagegebyr

2016

Bemærkninger til udkast til lovforslag om modernisering af Planloven

Høringssvar til forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven

Udkastet til tilladelse til udledning af renset spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd

Høringssvar til lovforslag om kompenserende marine virkemidler i forbindelse med havbrug

Høringssvar til miljøgodkendelse af havbrug for Endelave

Høringssvar til bekendtgørelse om vandråd

Høringssvar vedrørende forretningsorden for miljø og fødevareklagenævnet

Høringssvar vedrørende betaling af klagegebyr

Høringssvar angående ændringer af kystbeskyttelsesloven

Høringssvar vedrørende etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt

Input til nye det nationale skovprogram

Høringssvar til idefase for Skjoldungernes land

Høringssvar på BEK-udkast om tilskud til frivillige målrettede efterafgrøder

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder

Høringssvar om byrdefordeling af EU-klimamål for de ikke-kvotebelagte sektorer

Høringssvar om Danmarks ratifikation af Parisaftalen

Brev til Kommissionen om udledningen af gødning i Fredericia Havn

Høringsbemærkning til Faglig udredning om grødeskæring i vandløb, DCE 2016

Høringssvar afstandskrav ved afdriftsreduktion

Høringssvar til Naturstyrelsen om skovrejsning

Høringssvar fra 92-gruppen (inkl. DN) på EU Kommissionens meddelelse om EU's opfølgning på Paris klimaaftalen (COP21)

Bemærkninger til rammenotat om fornyet godkendelse af glyphosat

Svar til Energistyrelsen vedr. udkast til lov omkring nedlæggelse af Energisparerådet

Kommentarer til miljøvurdering om ændrede gødskningsnormer relateret til marine Natura200 områder og habitatsdirektivet

Svar til NaturErhvervstyrelsen på miljøvurdering af plan om ændrede gødskningsnormer

Svar til Miljø- og fødevareministeriets indkaldelse til ideer og forslag til VVM for håndtering af Klasse I produkter på Inter Terminals SGOT ApS

Kommentarer til afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 510-AE Karrebæksminde

Svar til Naturstyrelsen på udkast til bekendtgørelse om indsatsplaner

Response to the Danish Energy Agency regarding the review of the Energy Efficiency Directive EED

Svar til Naturstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven

Svar til Miljømærkenævnet angående opdatering af Svanens gebyrer

Svar til Søfartsstyrelsen om udkast til lov om maritim planlægning (havplanlov)

Svar til Miljøstyrelsen om EU's planer for cirkulær økonomi