1. november 2021 19:00
2100 København Ø, Masnedøgade 20
Årsmøde i DN København. Årsmødet er forbeholdt for medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening.

1. november 2021 19:00 - 21:00

Kl. 19-20.30:

Årsmøde.

Dagsorden:

0. Valg af dirigent og referent

Til stede/stemmeberettigede jf. forretningsordenens §13:

1. Bestyrelsens årsberetning, efterfulgt af spørgsmål og debat.

2. Valg til bestyrelsen
Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter i henhold til forretningsordenens §15: Fire medlemmer af bestyrelsens valgperiode udløber. Der skal derfor vælges fire ordinære medlemmer for en periode af tre år. Herudover er der et medlem, som er udtrådt af bestyrelsen før valgperiodens udløb, og en person skal vælges derfor den resterende valgperiode på 1 år.
Herudover skal der vælges suppleanter. Suppleanternes valgperiode er et år.
Kun medlemmer har stemmeret.

3. Forslag fra medlemmerne
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet (25. oktober). Kun medlemmer har stemmeret.

4. Eventuelt

Kl. 20.30-21:
Møde i den nye bestyrelse, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Masnedøgade 20, København Ø 2100

DN København