25. oktober 2022 19:00
2100 København Ø, Masnedøgade 20
Årsmøde i DN København. Årsmødet er forbeholdt for medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening.

25. oktober 2022 19:00 - 21:00

Kl. 20-20.30: Årsmøde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens årsberetning, fulgt af spørgsmål og debat
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen vedbliver at bestå af 12 medlemmer. 4 bestyrelsesmedlemmers valgperiode udløber. Der skal derfor vælges 4 ordinære medlemmer for en periode af 3 år (3 personer genopstiller). Herudover er 2 medlemmer udtrådt af bestyrelsen før tid, og der skal derfor vælges hhv. 1 person til en periode af 2 år, og 1 person til en periode af 1 år.
Herudover skal der vælges suppleanter. Suppleanternes valgperiode er 1 år.
4. Forslag fra medlemmer
5. Eventuelt

Medlemsforslag som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.
Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønske herom.

Kun medlemmer er valgbare og har stemmeret.

Kl. 20.30-21: Møde i den nye bestyrelse, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Masnedøgade 20, København Ø 2100

DN København