Danmarks mindste ugleart er ikke meget større end en solsort, men nu kan det snart være helt slut med at se den lille ugle i den danske natur.

Selvom der igennem flere år er gjort en indsats for at forsøge at redde kirkeuglen, så er bestanden nu helt nede på 13 par i Nordjylland. Blot to-tre par yngler så tæt på hinanden, at det er realistisk, at deres afkom kan finde en mage.

Kirkeugler spreder sig nemlig ikke ret langt fra deres oprindelseslokalitet og kan derfor ikke bare ”flyve tilbage” fra udlandet selvom levestederne måtte findes.

I 2017 var der kun kendskab til fem par med unger, mens der i 2016 var otte succesfulde par. Før 1970 var kirkeuglen vidt udbredt vest for Storebælt. Bestanden talte formentlig tusindvis af par.

Redningsplan på vej

Vildforvaltningsrådet er præsenteret for en plan, der vil kunne redde den charmerende lille ugle. Kirkeugler fra Tyskland tænkes nemlig udsat i Danmark for at styrke bestanden.

Det er forskere fra Aarhus Universitet, der har vurderet, at det stadig vil være muligt at redde kirkeuglen.

- Den nu sammenbrudte bestand skal reetableres, dvs. der skal genskabes et kerneområde med tilstrækkelig stor tæthed af par til, at ungfugle kan finde mager på egnede ynglelokaliteter. Ud fra foreliggende oplysninger, vurderes udsætning af fugle som en nødvendighed for at dette skal lykkes, skriver en forskergruppe fra Aarhus Universitet i et notat til Vildtforvaltningsrådet.

DN afventer redegørelse

I Danmarks Naturfredningsforening vil man først tage endeligt stilling til projektet, når det er yderligere belyst, fortæller biolog Bo Håkansson:

- Det er en alvorlig sag at flytte rundt på dyr. Derfor ønsker vi en belysning af redningsplanen i forhold til den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCNs kriterier for den slags projekter, som grundlag for at tage stilling til projektet, siger Bo Håkansson.

Vildtforvaltningsrådet skal drøfte kirkeugleprojektet i løbet af efteråret.

Ornitologer imod

Planen om at udsætte kirkeugler fra Tyskland falder ikke i god jord hos Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der mener, at man bør satse på at redde de kirkeugler, vi stadig har i Danmark, skriver bladet Fugle & Natur ifølge en pressemeddelelse den 14. august 2018.

Egon Østergaard er formand for DOF, men siger alligevel nej til at hjælpe den truede kirkeugle, hvis det skal ske ved opdræt i fangenskab.

- Det bunder i vores natursyn. Vi mener kun, at man skal indfange, opfostre og udsætte fugle af globalt truede arter, og det er kirkeuglen slet ikke, siger Egon Østergaard til Fugle & Natur.

Nemt at skabe levesteder

Problemet er, at der mangler føde i kirkeuglernes ynglesæson i maj-juli, som betyder, at uglen opgiver sine æg, eller ungerne dør af sult.

Kirkeugler søger deres føde (regnorm, biller og andre smådyr) helt tæt på de gårde, hvor de yngler. Førhen var fritliggende gødningsbunker derfor et centralt sted at søge føde. Men i dag gør reglerne, at gødningsbunkerne er væk. Til gengæld kan man f.eks. ved at pløje lidt jord i gårdens umiddelbare nærhed let sørge for, at uglerne kan finde regnorm og smådyr.

Landbruget er fortaler for projektet i Vildtforvaltningsrådet.

Tidligere forsøg på at redde uglerne slog fejl

Der har tidligere været forsøg på at redde kirkeuglen. I årene 2009-2014 gennemførtes projektet ”Hjælp Kirkeuglen” som et grønt partnerskab med deltagelse af kommunerne i artens kerneområde i Himmerland, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Landboforeningen Agri Nord.

Projektet fik bevilget 2,1 mio. kroner fra Miljøministeriet for at stabilisere bestanden, blandt andet ved at fodre kirkeuglerne med daggamle kyllinger i yngletiden, hvor de mangler føde. Projektet fortsatte helt frem til 2017, hvor pengene var brugt.

Det er blandt andet i lyset af, at det ikke ad denne vej lykkedes at vende udviklingen, at det nye projekt med udsætning af tyske fugle i sammenhæng med genskabelse af levesteder, overvejes.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57