Danmarks Naturfredningsforening har netop sendt sit fredningsforslag til Fredningsnævnet for et 71 hektar stort naturområde i Vendsyssel. Ådalene har et stort naturindhold med flere sjældne arter. Særligt for området er de to sjældne og sårbare planter Gul Stenbræk og Blank Seglmos. Bestanden af Gul Stenbræk er i voldsom tilbagegang, og der findes i dag kun ni kendte voksesteder i Danmark, fortæller fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, Kaare Tvedergaard Kristensen:

- Kun en fredning kan sikre områdets store naturindhold, og med en fokuseret indsats vil vi kunne redde bestanden af eksempelvis den smukke Gul Stenbræk.

Naturens eldorado

Krogens og Hørbylund Møllebække er naturperler, der tilsammen udgør et naturområde af national værdi, mener Kaare T. Kristensen. Begge ådale rummer en mosaik af flere særlige bevaringsværdige naturtyper. I dalbunden dominerer eng og mose, og flere steder findes kildevæld, herunder det meget sjældne paludella-væld, navngivet efter forekomsten af den sjældne mos, piberensermos.

Ådalenes skrænter er helt unikke med alle deres smukke gamle skovpartier og mange overdrev, som efterhånden er en sjælden type natur i Danmark.

Naturpleje er vejen frem

I fredningsområdets forskellige naturtyper findes en yderst interessant og meget bevaringsværdig flora som fx Gul Stenbræk, Blank Seglmos, Engblomme og flere forskellige orkideer, såsom Kødfarvet Gøgeurt og Sump-Hullæbe., oplyser Kaare T. Kristensen:

- Flere af områdets sjældne arter har vi en international forpligtigelse til at værne om, ligesom flere af arterne er fredet. Det er vigtigt, at disse arealer ikke gror til, så de sårbare arter ikke forsvinder. Det kalder på en plejeplan for at beskytte de få, der er tilbage.

Fokusområde i Frederikshavn Kommune

Fredningsområdet er i Frederikshavn Kommunes kommuneplan udlagt som Særligt værdifuldt landskab, Negativ skovrejsningsområde og Økologisk forbindelse. Fredningsforslaget understøtter således kommunens egen planlægning. Samtidig får kommunen bedre mulighed for at skabe gode vilkår for naturen.

I løbet af den kommende tid udsender Fredningsnævnet forslaget til lodsejerne og myndighederne og inviterer samtidigt til et offentligt møde, hvor alle interesserede parter kan deltage.

alt
Kaare Tvedergaard Kristensen
Projektleder for fredningssager

FAKTA om Gul Stenbræk og Blank Seglmos
Gul Stenbræk tilhører gruppen af sårbare karplanter, da den stiller særlige krav til, hvor den kan vokse og trives. Den vokser i næringsfattige lysåbne vældmoser, hvor vandtemperaturen hele året er konstant lav.

Plantens tilknytning til det særlige paludella-væld gør, at arealerne og udbredelsen af egnede levesteder er meget begrænsede. Statens overvågningsprogram af naturens udvikling viser, at arten gennem flere årtier har været i tilbagegang. Det samme gør sig gældende for den lokale bestand i fredningsområdet.

Gul Stenbræk er fredet og optræder på Rødlisten, der er en liste over arter, der er sjældne og i fare for at forsvinde. Derudover er den omfattet af Habitatdirektivet og Bernkonventionen og dermed også beskyttelsesværdig i en international sammenhæng.

Blank Seglmos stiller også store krav til sit levested. Den vokser i næringsfattige rigkær med vældpræg. Vegetationen skal være lav, så der kan komme lys nok til planten. I 2015 blev der registreret 38 lokaliteter med bestande af Blank Seglmos - alle beliggende alene i Jylland.

Statens seneste overvågningsrapport konkluderer, at Blank Seglmos’ hyppighed på landsplan er formindsket.

Blank Seglmos er, ligesom Gulstenbræk, omfattet af Habitatdirektivet og Bernkonventionen.

Gul Stenbræk