Du må færdes til fods, trække din cykel, barnevogn og lignende. Handicappede må færdes i kørestole.

Det er dog muligt for ejeren midlertidigt at forbyde adgang til området på dage:

  • hvor der holdes selskabsjagt.
  • i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7, når der er bukkejagt.
  • hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Hvis du gør ophold på de udyrkede arealer, skal det ske mindst 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger.

Du må ikke slå telt op.

Arealer med hegn om

Du må gerne færdes på arealer, der er hegnet ind, hvis der ikke er græssende husdyr.

Du skal gå gennem låger, led og lignende.

Ejeren kan dog forbyde adgang med skiltning, hvis

  • det i særlig grad generer privatlivets fred.

  • det generer den erhvervsmæssige udnyttelse af området.

  • der er behov for at beskytte plante- og dyreliv.

Færdsel på dyrkede marker

Du må ikke færdes på dyrkede marker, heller ikke brakmarker eller marker, som er utilsåede om vinteren.

I praksis kan det være vanskeligt at skelne mellem brakmarker og eksempelvis enge eller overdrev. Er du i tvivl, så spørg ejeren om, eller bed kommunen vurdere om arealet er udyrket.