Gamle træer er levested for sjældne og spændende dyr og planter. Gamle træer fortæller historier, der går flere generationer tilbage og giver os daglige oplevelser af natur og skønhed, både i byen og på landet.

De store kæmper kan leve næsten evigt og være levested for insekter og smådyr i mange år − også efter, de er gået ud.

Derfor bør vi forvalte de gamle træer med omtanke og hensyn. Det er en ære og et fornøjeligt ansvar at have store, gamle og særlige træer på sin jord eller under sin forvaltning.

Ved at mærke udvalgte træer som Evighedstræer, vil Danmarks Naturfredningsforening åbne endnu flere menneskers øjne for de gamle træers værdier.

Hensigtserklæring

Danmarks Naturfredningsforening indgår frivillige aftaler med private og offentlige træ-ejere om at passe og pleje store, gamle træer.

I samarbejde med træejeren udvælger vi nogle træer, som kan blive til Evighedstræer.

Aftalen er ikke en formel fredning af træet, men en hensigtserklæring, der forpligter ejeren til at passe på træet så længe, det er muligt.

Kriterier for et evighedstræ

1. Træet er gammelt eller er en oplagt efterfølger til et gammelt træ i nærheden.
2. Træet er meget stort.
3. Træet har stor biologisk værdi.
4. Træet har meget stor æstetisk, historisk eller anden social værdi.


Hvad gør vi?

Kampagne for Evighedstræer

Både i byer og i det åbne land fældes mange gamle, store og særlige træer på grund af byggeri, parkeringsforhold eller for at få flere kvadratmeter dyrkningsjord.

Der findes heldigvis stadig store og gamle træer i Danmark, og det kan vi takke ejerne for. De har passet på dem og skånet dem fra motorsaven i flere generationer.

Disse træer har stor værdi kulturelt, æstetisk og fordi de fungerer som de sidste levesteder for en lang række insekter, fugle og svampe, som sikrer den biologiske mangfoldighed. Derfor skal vi passe på dem.

DN arbejder for, at de værdifulde træer bevares og at der løbende kommer nye trækæmper til, som kan tage over, når de gamle falder og langsomt forsvinder.

Der er behov for nye redskaber og nye samarbejdsformer for at styrke træernes stilling.

Med kampagnen Evighedstræer skaber vi større opmærksomhed og overblik over de bevaringsværdige træer. Formålet er at øge bevidstheden om de gamle træers værdier.

Lokalt arbejde for træer

Lokalplaners bestemmelser om beskyttelse af træer er de ofte for svage til at kunne håndhæves. Derfor arbejder vi lokalt for:

  • At kommunerne kortlægger bevaringsværdige træer og beplantninger og laver en plan for, hvordan de skal bevares og udvikles.
  • At beskyttelse af bevaringsværdige træer skrives ind i lokalplanernes formålsbestemmelser.
  • At myndighederne stiller konkrete krav i byggetilladelser, om hvordan træerne skal beskyttes, herunder at undgå gravearbejde og tung kørsel i træets rodzone.
  • At myndighederne sætter en pris på træernes overlevelse i forbindelse med byggetilladelse. Dvs. betinger sig erstatning, hvis de pågældende træer ikke overlever et antal år efter byggeriets afslutning.

Hvis et træ først er skadet, er til fare for mennesker eller står i vejen for et meget vigtigt projekt, argumenterer vi ikke imod men ønsker et erstatningstræ plantet. Det skal være så stort som muligt og placeres et sted, hvor det forventes at kunne blive gammel.


Hvad kan du gøre?

Opfylder dit træ kriterierne?

Så kontakt din lokale DN afdeling, så I sammen kan se, om træet kan registreres som Evighedstræ.