Biodiversitetseksperter i Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden har vurderet, hvor langt den danske regering er kommet med at udmønte de 20 Aichi-biodiversitetsmål, som Danmark har forpligtet sig til at opfylde senest i 2020.

Over halvdelen af tiden er gået, og regeringen har nu kun fire år til at nå i mål.

Målene handler bl.a. om at beskytte truede arter, stoppe ødelæggelsen af sårbar natur, skabe et bæredygtigt landbrug, skovbrug og fiskeri, genoprette ødelagte naturområder, afsætte finansiering til naturformål, dele viden og innovation og afskaffe miljøskadelige subsidier.

 • Kun 1 mål er opfyldt.
 • For 8 mål er der fremskridt, men ikke tilstrækkeligt til, at målene forventeligt kan nås i 2020
 • For 8 andre mål er der ingen væsentlige fremskridt overhovedet.
 • For 2 mål er der decideret tilbageskridt i forhold til at nå målet.
 • 1 mål er ikke vurderet på grund af manglende relevans.

Hvor går det frem

 • Delmål 19 handler om opbygning af den viden, der knytter sig til biodiversitet. En viden der er nødvendig for at kunne forvalte naturen så fornuftigt som muligt. Der er siden vurderingen i 2015 blevet offentliggjort et High Nature Value kort (HVN), som viser, hvilke arealer i skovene der har det største naturpotentiale. Et tilsvarende kort var allerede offentliggjort for det åbne land. Den mere kvalitative kortlægning af, hvor de biologisk værdifulde skove findes er fortsat i gang.
 • Regeringens Naturpakke fra maj 2016, der bl.a. indeholder mål om mere naturskov og urørt skov i statsskovene, er et positivt element – men er ikke tilstrækkeligt.

Hvor går det tilbage?

 • Delmål 8 & 10 om forurenende stoffer, overskydende næringsstoffer og belastning af sårbare økosystemer. Miljø-styrelsen foreslår at lempe de danske regler for godkendelse af sprøjtegifte. For en række nedbrydningsprodukter foreslås grænseværdien hævet 7,5 gange. Det vil, efter Miljøstyrelsens vurdering, betyde, at 5–7 sprøjtegifte, som i dag ikke er godkendte, kan blive godkendt.
 • Med Landbrugspakken har regeringen givet landbruget lov til at gøde mere. Det betyder at flere overskydende næringsstoffer vil belaste søer, vandløb og kystvandene og forringe miljøkvaliteten.
 • Delmål 12 om forebyggelse af udryddelsen af kendte truede arter og forbedring af beskyttelsesstatus for de mest truede arter. Der er fortsat en meget høj andel af truede arter i Danmark, 28 % af de vurderede arter. Alligevel har Danmark ikke nogen decideret national artsforvaltningsplan. En overordnet strategi for national artsforvaltning forventes primo 2017.
 • Delmål 20 omhandler de økonomiske midler til biodiversiteten. Her er det gået drastisk tilbage siden 2015. Støtten til IUCN og andre internationale miljøkonventioner er beskåret fra et gennemsnit på 154 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til 22 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017. Samtidig er det regeringens plan helt at stoppe støt-ten til FN’s Globale Miljø Facilitet (GEF) fra 2018. GEF er hidtil blevet tildelt 400 mio. kr. hvert fjerde år.

De største udfordringer for den danske biodiversitet

 • Naturen har helt overordnet for lidt plads i Danmark.
 • Mange naturområder er for små og for spredt beliggende til at understøtte levedygtige bestande af planter og dyr
 • Naturområderne er derudover negativt påvirket af intensivt landbrug og skovbrug og mangel på pleje.
 • Livet i havene er under pres fra forurening fra landbrug og plastik, overfiskeri og forsuring (som følge af øget CO2 i atmosfæren

Læs evalueringen af Danmarks indsats for de 20 mål i 2016