Danmarks Naturfredningsforening har siden 1937 haft ret til at foreslå et naturområde fredet. Derudover kan kommuner og Miljøministeriet rejse fredningssager. Det er de lokale fredningsnævn, der beslutter, om området skal fredes.

Formålet med vores fredningsarbejde er at beskytte, forbedre og genskabe Danmarks mest unikke naturværdier.

Hvorfor fredninger?

Der kan være mange årsager til at frede et område. Fredninger kan gennemføres for at sikre værdifulde landskaber og natur-og kulturhistoriske områder eller sikre befolkningen adgang til et bestemt område.

Fredningen kan indebære, at kommunen skal pleje et fredet område. Og den kan bestemme, at en bestemt naturtilstand skal genoprettes og derefter bevares.

Fredninger gennemføres primært, når beskyttelsen ikke kan tilgodeses på anden måde.

Danmarks Naturfredningsforening har været med ved hovedparten af de 3500 danske fredninger. Man kunne tro, at der ikke var mere natur at frede og bevare i Danmark.

Stadig behov for fredninger

Men der er stadig mange bevaringsværdige områder, der ikke er fredet og trues af bl.a. udvidelse af byer og veje.

Der er brug for at revidere mange af de gamle og utidssvarende fredningsbestemmelser, så de virker efter hensigten.

Endelig er der brug for fredninger, når man skal:

  • pleje og genoprette natur
  • oprette rekreative områder
  • sikre eller skabe adgang til naturområder, fortidsminder og udsigter


Hvordan freder vi?

Når en fredningssag rejses, starter i princippet en retssag. En dommer med særlig kompetence i fredninger vurderer fredningsbestemmelser og lodsejernes erstatningskrav.

Der skal betales fuld kompensation for de indskrænkninger, som de enkelte ejere påføres.

Læs folderen Information til lodsejere

Fredninger er populære

Det er almindeligt, at fredningsforslag får en blandet modtagelse og måske i første omgang vækker modstand. Erfaringerne viser imidlertid, at fredninger næsten altid er populære, når de er afsluttet.

De bliver kilde til lokal stolthed, og de betyder ofte, at nærområdet bliver mere attraktivt. Boligannoncer refererer nogle gange til, at der er fredede områder i nærheden.

Handlingsplan for fredning

Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening har i fællesskab udarbejdet en handlingsplan for fredning 2013.

Handlingsplanen indeholder en evaluering af de sidste otte års fredningsindsats og giver samtidig de overordnede rammer for, hvordan fredningsarbejdet fremover skal prioriteres, og hvad målet for en fredning er.

Handlingsplanen skal skabe større sammenhængende naturområder og frede flere vigtige naturperler.

Læs handlingsplan for fredning

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder i Natur & Plan
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22

Fredninger

Hvad kan du gøre?

Find fredet natur

3500 fredede naturområder i Danmark venter på dit besøg.

Besøg fredninger.dk