Vores arbejde understøtter 9 af FN's verdensmål

Arbejder din virksomhed med samme mål, kan et samarbejde med os bidrage til, at virksomheden får en ekstra faglig og markedsmæssig vinkel på CSR-arbejdet og et ekstra bidrag til en bæredygtig fremtid.

Vi skal fremme bæredygtigt landbrug

Vi skal sikre bæredygtig fødevareproduktion. Der skal implementeres robuste landbrugsteknikker, der både øger produktiviteten og hjælper med at bevare økosystemer, og som styrker tilpasningen til klimaforandringer, ekstremt vejr, oversvømmelser og andre katastrofer.

Teknikkerne skal desuden løbende forbedre kvaliteten af jorden.

Vi skal sikre rent vand i naturen og rent drikkevand

Vi skal beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand (rent drikkevand).

Vi skal sikre bæredygtig og effektiv energi

Vi skal have betydeligt mere bæredygtig energi i den globale energiforsyning og forbedre den globale energieffektivitet.

Desuden skal vi fremme investeringer i infrastruktur og ren energiteknologi.

Vi skal gøre byer og lokalsamfund bæredygtige

Vi skal reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra verdens byer.

Det skal blandt andet ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af skrald og andre former for affald.

Vi skal også give alle mennesker adgang til offentlige steder og grønne områder.

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Vi skal gennemføre 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion. Vi skal bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt og håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde, i hele deres livscyklus.

Vi skal også nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse og opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt og indarbejde bæredygtigheds-information i deres årsrapporter.

Vi skal bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Vi skal integrere tiltag mod klimaforandringer i de nationale politiske beslutninger, strategier og planlægning og øge den generelle viden og opmærksomhed på mulighederne for både at bremse den globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne.

Det skal ske på både individuelt og institutionelt niveau.

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Vi skal forhindre og reducere alle slags forurening af havet i betydelig grad. Vi skal især sætte ind mod forurening fra aktiviteter på land, heriblandt skrald og forurening med næringsstoffer.

Vi skal forvalte og beskytte økosystemer i havet og langs kysterne på en bæredygtig måde, blandt andet ved at styrke økosystemernes modstandsdygtighed og ved at arbejde for at genoprette dem

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land

Vi skal bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand og bruge dem bæredygtigt. Det gælder især skove, vådområder, bjerge og områder med mangel på vand, i overensstemmelse med internationale aftaler.

Vi skal også skride til handling med det samme for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder for at beskytte truede dyrearter og forhindre, at de bliver udryddet.

Vi skal samarbejde på tværs af sektorer for bæredygtig udvikling

Vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet.

Partnerskaberne skal mobilisere og dele viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at støtte bæredygtig udvikling.

Læs mere om Verdensmålene