På trods af modstand, også fra Aarhus Kommune, valgte DN at foreslå fredningen, oplyser Søren Højager fra Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus:

- Byernes parker er ikke altid godt nok beskyttet af lokalplaner og politiske garantier. Nu er beslutningen truffet: Botanisk Have er fredet i sin helhed til stor glæde for nutiden og fremtidens brugere.

Et nødvendigt grønt åndehul

Botanisk Have er Aarhus Bys største park og omfatter 17 hektar, eller det samme som 34 fodboldbaner. Med sin centrale beliggenhed er parken et værdifuldt grønt åndehul midt i den tætte by. Parkens natur og landskab er karakteriseret ved sine fuldkronede solitære træer, tætte skov- og kratbevoksninger, søer, vandløb og meget kuperede terræn. Og med de nye væksthuse er besøgstallet steget til det dobbelte.

Der er offentlig adgang for besøgende, og parken er året rundt velbesøgt af mange forskellige brugergrupper fra folk, der spadserer en tur med eller uden hund, til motionsløbere, børn der leger, boldspillere, solbadere og folk, der kommer for at høre musik fra amfiteatret i parkens nordvestlige hjørne. Botanisk Have er nabo til Den Gamle By, og parken og de fine gamle huse klæder hinanden godt.

- Formålet med fredningen er at give parkens udprægede landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier og kvaliteter en stærk og permanent beskyttelse. Planer og aftaler kan ikke give den beskyttelse, da de kan ændres efter behov.

- Samtidig sikrer fredningen, at der kan ske en udvikling og tilpasning til tidens behov, når blot det sker inden for rammen og formålet af offentlig grøn park. Det er et stigende behov for grønne åndehuller i de voksende storbyer. Haven må fastholdes i sin form og udvikles i sin brug, siger Søren Højager.

Storbyfænomen rammer Aarhus

Afgørelsen er vigtig, fordi det hidtil stort set kun har været de Københavnske parker, der har nydt den særlige beskyttelse, som fredning giver. Fredningen af Københavns parker er sket i erkendelsen af, at der i de store byer er et stigende pres på de grønne områder i takt med at stadig flere flytter til byerne.

Det øger samtidig de grønne områders almene betydning og behovet for at give dem en stærk beskyttelse som grønne rekreative områder. For der bliver ikke flere grønne områder i de store byers udbyggede bykerner. Aarhus er sammen med København den by i landet, som vokser allermest i befolkningstal. Derfor kan vi forvente et øget pres på parkerne med det stigende behov for veje, parkeringspladser, tekniske anlæg og byggeri, pointerer Søren Højager:

- Derfor er behovet stort for en fredningsmæssig stærk beskyttelse af parkerne, som på den ene side sikrer områdets nuværende grænser, og på den anden side er tilstrækkelig fleksibel til at imødekomme skiftende krav til vores parker, som det nu er sket med Botanisk Have.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22