Danmarks Naturfredningsforening har netop sendt sit fredningsforslag til Fredningsnævnet for et 37 hektar stort naturområde i Dania Kridtgrav. Fredningsforslaget skal sikre og forbedre områdets store natur, geologiske og kulturhistoriske værdier. Kridtgraven er særligt kendt som voksested for mange sjældne og sårbare orkideer, oplyser fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, Kaare Tvedergaard Kristensen:

- Kun en fredning kan sikre områdets unikke naturværdier mod bebyggelse og manglende pleje. Kridtgraven har en høj biodiversitet og mange sjældne og sårbare arter – arter som vi har både en national og international forpligtigelse til at beskytte.

Byggeplaner truer kridtgraven

Nord for fredningsområdet ligger et industriområde, der løbende er blevet udvidet ind i kridtgravens bund. Så sent som i 2012 blev der arbejdet aktivt på at udvide industriområdet yderligere. Planerne blev dog foreløbigt skrinlagt, men muligheden for industriel bebyggelse er stadig til stede.

Kridtgraven har, ud over den særlige natur, et interessant blotlagt geologisk profil i gravekanten. Profilet går ca. 71 mio. år tilbage i jordens historie og indeholder bl.a. fiskeler.

Det er derfor udpeget til ’National Geologisk Interesseområde’. Kridtgraven er således en meget spændende geologisk lokalitet af både national og international karakter.

Dania Kridtgrav er en del af den kulturhistoriske fortælling om dansk råstofindvinding og cementproduktion. Kridtgraven udgør, i sammenhæng med de gamle industrianlæg, et velbevaret kulturhistorisk miljø.

Cementproduktion har skabt historie

Dania er stedet, hvor et af Mariager Fjords største industrieventyr har fundet sted. Her producerede man, som det første sted i Danmark, cement i industriel skala og, sammen med Aalborg, foregik her den største cementproduktion i Danmark indtil 1984, hvor produktionen stoppede.

Råstofindvindingen har sat sit tydelige spor i landskabet i form af den storslåede kridtgrav med de stejle skrænter, der vidner om århundreders menneskelig aktivitet.

Naturpleje er vejen frem

Fredningsforslaget vil sikre området mod bebyggelse og giver samtidig kommunen bedre vilkår for at bevare og pleje naturen, oplyser Kaare Tvedergaard Kristensen:

- En fredning giver Mariagerfjord Kommune mulighed for at foretage naturpleje i området - en pleje der er nødvendig for, at den lysåbne naturtype ikke vokser til i skov og krat. Det er vigtigt, at disse arealer ikke gror til, så orkideerne ikke forsvinder.

Bedre adgang til herlighederne

En anden væsentlig pointe, fremhæver Kaare Tvedergaard Kristensen, er, at give offentligheden bedre mulighed for at opleve den storslåede kridtgrav. Fredningsforslaget foreslår en trampesti igennem kridtgraven og op af skrænten, så man kan opleve naturen og den spændende geologi på tæt hold.

Fokusområde i Mariagerfjord Kommune

Fredningsområdet er i Mariagerfjord Kommunes kommuneplan udlagt som rekreativt område, værdifuld geologisk område og som værdifuldt kulturmiljø. Fredningsforslaget understøtter således kommunens egen planlægning.

I løbet af den kommende tid udsender Fredningsnævnet forslaget til lodsejerne og myndighederne og inviterer samtidigt til et offentligt møde, hvor alle interesserede parter kan deltage.