Det står skidt til med den danske klimaindsats.

Det konkluderer Klimarådet, der netop er kommet med sin årlige statusrapport.

For selvom den danske regeringen har skitseret en plan for at nå målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030, så indeholder planen ”så mange risici, at det endnu ikke er anskueliggjort, at målet nås”, lyder det fra rådet.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding opfordrer regeringen og Folketingets partier til allerede med finansloven at gå i gang med klimaindsatsen:

- Vi har hele tiden vidst, at den danske plan for at nå klimamålet i 2030 var urealistisk, men jo tættere man kommer på deadline, jo mere seriøst bør politikerne tage de her advarsler, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Lige nu er status, at Danmark har kurs direkte mod et brud med klimaloven, hvis ikke der sker nogle markante ændringer i klimapolitikken.

Klimarådet dumper regeringens klimapolitik

 • Rådet vurderer, at det samlet set ikke er anskueliggjort, at regeringens klimaindsats opfylder målet om 70 procents reduktion i 2030.
 • Klimarådet består af en række uafhængige eksperter og fungerer som en uafhængig vagthund, der holder danske politikere op på deres egne klimamål.
 • Rapporten kan læses på rådets hjemmeside.

Landbrug den vigtigste faktor

Hun understreger, at regeringen har travlt, hvis Danmark at nå målet i klimaloven. Særligt når det gælder reduktionerne fra landbrug er rådet bekymret, da der her er der tale om forventninger til udvikling af ny teknologi fremfor reelle planer om reduktioner med kendte virkemidler.

Klimarådet kalder selv de manglende planer for reduktion af landbrugets CO2-udldedning for den ”vigtigste faktor i vurderingen” af, at Danmarks vej til at nå klimamålet i 2030 ikke er anskueliggjort.

- Vi vidste det godt i forvejen, men nu har vi også regeringens egen rådgivers ord for, at det haster rigtig meget med klimahandling, særligt når det gælder landbrug. Det går alt for langsomt med udtagningen af klimaskadelige lavbundsjorde, og de politiske drøftelser om en CO2-skat på landbrug er netop blevet udskudt. Det går den helt forkerte vej, og der håber vi, at regeringen snart vil komme på banen med nogle konkrete udspil, siger Maria Reumert Gjerding.

Haster med CO2-afgift på landbrug

Klimarådet vurderer, at en CO2-afgift for landbruget på minimum 750 kr. pr. tons CO2e er helt central for at nå klimamålet i 2030.

- Klimarådet slår en tyk streg under, at vi ikke kan udvikle fremtidens landbrug med teknologiske løsninger alene. Landbruget bliver nødt til at gennemføre en grundlæggende omstilling, og vi kommer ikke i mål uden, at vi mindsker landbrugsarealet og omlægger store dele af den massive husdyrproduktion til planteproduktion, som er langt mere klimavenligt og samtidig kan brødføde langt flere mennesker. Og det er det, en høj afgift skal hjælpe os i mål med. Den skal give landmændene incitament til at gøre det rigtige og belønne de dygtige, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening har i dag et indlæg i Altinget, hvor foreningen sammen med en række andre grønne organisationer opfordrer til en akutplan for klimaet. Indlægget kan læses gratis på Altingets hjemmeside.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 26 81 62 28

Klimarådets 7 anbefalinger til regeringen


 • Hurtige tiltag for at nå 2025-målet, fx at en CO2-afgift på landbruget vedtages hurtigst muligt.
 • Regulering af landbrugets udledning. "Hvis ikke landbruget leverer de reduktioner, som sektormålet tilsiger, vil det koste resten af samfundet dyrt at opfylde 70-procentsmålet. Det skyldes, at reduktionerne så skal findes i andre sektorer, som allerede har plukket de lavthængende frugter," skriver Klimarådet.

 • Omstilling fra gas til grøn varme. Der er taget en politisk beslutning om at udfase gas til rumopvarmning. Omstillingen skal gå stærkt, samtidig med at de nye løsninger skal fungere på lang sigt. Det kræver blandt andet, at stat og kommuner tager hånd om en række barrierer i forbindelse med omstillingen.
 • Tilstrækkeligt med grøn strøm. Regeringen bør efter Klimarådets mening sikre, at sol- og vindenergi som minimum bliver udbygget, så det kan følge med det danske elforbrug.

 • Prioritering af kulstoffri power-to-X. Elektrobrændstoffer kan være et fornuftigt alternativ til fossile brændstoffer, når direkte elektrificering ikke er muligt. Men da nogle elektrobrændstoffer indeholder kulstof, som er en knap ressource, bør man anvende elektrobrændstoffer med omtanke og som udgangspunkt prioritere de elektrobrændstoffer, der er uden kulstof.
 • Klimaaftrykket fra forbrug skal ned.
 • Biomasse med omtanke. En stor del af den danske energi kommer fra biomasse, som træpiller og skovflis, og knap halvdelen af det er importeret. Danmark er det land i EU, der importerer mest biomasse per indbygger. Rådet anbefaler, at der bør laves en strategi for at trappe Danmarks forbrug ned til et globalt bæredygtigt niveau.


 Støt vores kamp for klimaet