Flere års dialog og forhandlinger er nu ovre. Miljø- og Fødevareklagenævnet har besluttet, at Fladstensdalen skal fredes.

Fladstensdalen er den eneste blandt flere markante tunneldale omkring Aabenraa, der stadig er stort set ubebygget.

DN rejste fredningssagen i 2013, fordi der gennem årene havde været et pres på arealet som uden en fredning på sigt ville opsluge tunneldalen, sådan som det er sket mange andre steder, oplyser fredningsleder i DN Birgitte Bang Ingrisch:

- Fredningen beskytter det smukke og stærkt kuperede tunneldalslandskab imod byudvikling, spredte byggerier og anlæg. Og da området omkranser Aabenraa By mod nord og øst, giver det byens borgere mulighed for en helt unik bynær rekreativ naturoplevelse.

De begravede dale

Tunneldalslandskabet i Fladstensdalen er skabt for 14-15.000 år siden i slutningen af sidste istid, da store dele af Danmark endnu var dækket af is. Da isen smeltede, eroderede smeltevandsfloderne sig ned i dalens bund og sider og uddybede dem til de dale og skrænter, man ser i landskabet i dag.

Dette fænomen kaldes for de begravede dale og henviser til de dale, der ligger i undergrunden.

Tunneldalslandskabet strækker sig fra ca. fem meter og helt op til ca. 80 meter over havet og skaber et eventyrligt, næsten hobbit-agtigt landskab, som vi nu kan glæde os over vil leve videre til vores efterkommere, siger fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch.

Fredningens formål

Flere af dalsiderne er plantet til med juletræer, hvilket slører den visuelle og rumlige oplevelse af tunneldalen. Med fredningen sikres det, at dalsiderne med tiden friholdes for juletræer.

Samlet er det med fredningen sikret, at tunneldalen også i fremtiden fremstår som et karakteristisk, stærkt kuperet landskab af stor landskabelig og rekreativ værdi, og at der er en entydig og klar grænse mellem bebyggelse, landskab og natur.

Samtidig giver fredningen mulighed for sammenhængende pleje af områdets lysåbne naturtyper, og at de rekreative stisystemer fastholdes til alles fri afbenyttelse.

Læs fredningsafgørelsen Fladstensdalen

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22