Det kuperede landskab ligger omkranset af veje, bolig- og erhvervsområder så tæt på Silkeborg, at det naturligt vil blive opslugt af byen en dag, hvis ikke der blev gjort noget aktivt for at beskytte de store natur- og landskabsværdier.

Planloven og de generelle beskyttelser gør det desværre ikke alene, oplyser fredningsleder i DN, Birgitte Bang Ingrisch:

- Byer, veje, sportsanlæg og alt muligt andet breder sig ud i naturen her som mange andre steder. For at beskytte et af Danmarks smukkeste landskaber for eftertiden besluttede vi derfor at rejse en fredningssag for dette sammenhængende bakkede istidslandskab.

Landskabet er et syn for guder

Silkeborg ligger placeret i hjertet af et unikt landskab. Dybe slugter skærer sig ned i det højtliggende moræneplateau og er naturlige adgangsveje til Gudenåens brede ådal og grønne enge.

Hvor terrænet har villet det, er åen omdannet til en række af store søer på sin vej ud i Randers Fjord. Øst for Silkeborg ligger Nordskoven, som er ejet af Naturstyrelsen og delvist habitatområde.

Det fredede område strækker sig østpå fra Nordskoven og sydpå fra Gudenåens brede smeltevandsterrasser og skrænter.

længere mod øst brydes skoven af en golfbane, som mellem de græsklædte spillebaner stadig har langstrakte parallelle områder med skovklædte skrænter, udtaler Birgitte Bang Ingrisch:

- Det er en moderne fredning, der rummer den eksisterende golfbane og opdyrkede arealer, som tilsammen skaber en mosaik af naturskønhed og anvendelighed.

Uberørt istidslandskab

På det høje moræneplateau ned mod Hårupvej og Hårup er jorden opdyrket og giver mulighed for udsigt mod nord til skovene og Gudenådalen.

Her fornemmes de geologiske formationer i en sammenhæng, der vidner om en dramatisk dannelse i slutningen af sidste istid, siger Birgitte Bang Ingrisch og opfordrer til et besøg i sommerlandskabet:

- Overalt i fredningsområdet findes små og større naturområder med eng, hede, mose, overdrev og søer - og det er absolut et besøg værd. Tillige hermed fortæller talrige fund i jorden os, at området gennem mange tusinde år har været attraktivt bosætningsområde for vores forfædre.

Hvad betyder fredningen af Resenbro?

Fredningen skal sikre, at området, som omfatter ca. 575 hektar, ikke opsplittes af nye større veje, tilplantes yderligere med juletræer eller på anden måde ændres til skade for den landskabelige oplevelse.

Samtidig styrkes naturbeskyttelsen af hensyn til artsrigdommen og der skal etableres nye stier for offentligheden.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22