Årtiers skyttegravskrig mellem naturforeninger og fiskerierhvervet er nu sat på hold. I hvert fald hvis det står til de to store interesseorganisationer Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening.

Måneders lange forhandlinger mellem fiskeriformand Svend-Erik Andersen og naturpræsident Maria Reumert Gjerding har banet vejen for en historisk aftale, hvor natur- og erhvervsinteresser har bøjet sig mod hinanden og udarbejdet et detaljeret bud på, hvordan Danmark kan leve op til de internationale målsætninger om at sikre udpegningen af 10 procent urørt hav i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm.

Store sammenhængende, urørte havområder uden fiskeri eller anden erhvervsmæssig udnyttelse er ifølge den marine forskning et af de vigtigste tiltag for at genskabe den rige natur på bunden af havet.

Bedre beskyttelse af havet

Udspillet kommer forud for forhandlingerne om den første danske havplan og havstrategi, som skal sikre den overordnede planlægning af alle de danske havområder. Samtidig køres en proces i regi af Havstrategidirektivet om udpegning af marine beskyttede områder i Nordsøen, Skagerrak og den centrale Østersø omkring Bornholm.

Med udspillet vil de to organisationer sikre en langt bedre beskyttelse af havmiljøet og samtidig sikre rammer for et mere bæredygtigt fiskerierhverv, der fortsat kan bidrage med arbejdspladser og styrke sammenhængskraften i Danmark. Hvis den øgede beskyttelse af havområderne indebærer store negative økonomiske konsekvenser for visse fiskere, er parterne samtidig enige om at anbefale politikerne at drøfte muligheden for målrettet støtte til fiskeriet med fokus på en bæredygtig omstilling.

Formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, er stolt af den historiske aftale og håber, at regeringen vil kvittere for parternes forsøg på at balancere erhvervs- og naturinteresser i den kommende store planlægning af de danske havområder:

- Jeg er glad og stolt over, det er lykkes os at nå en historisk aftale. I Danmarks Fiskeriforening har vi i årevis arbejdet med bæredygtighed. En stor del af vores fiskeri er bæredygtighedscertificerede, og vi har reduceret vores co2-udledning med 60%. Med denne aftale tager vi endnu et stort skridt i en bæredygtig retning, siger han og fortsætter:

- Vi beviser, at sameksistens, hvor der både er plads til at pleje naturen og sikre fiskerierhvervet er muligt, når vi lytter til hinanden. Vi giver et markant løft til havmiljøet med respekt for de arbejdspladser fiskeriet skaber. Det håber vi, bliver startskuddet til en ambitiøs indsats for havmiljøet, hvor der tages fat om de store problemer vi oplever med eksempelvis kvælstof og anden forurening. Det er også vigtigt for havmiljøet.

Hos Danmarks Naturfredningsforening kalder præsident Maria Reumert Gjerding aftalen for banebrydende i forhold til at sikre en langt bedre beskyttelse af naturen på havet:

- Naturen i havet har i årtier været i voldsom tilbagegang, hvor fiskebestande og livet i havet har lidt under manglende beskyttelse. Den her aftale går netop ind og sikrer, at vi fremover kan få nogle store marine beskyttede områder, hvor havnaturen kan genetablere sig og være i fred. Det er banebrydende i både dansk og europæisk sammenhæng, og et vigtigt skridt på vejen mod at løse havets krise – selvom vi stadig har lang vej igen, siger hun.

Danmark kan gå foran på europæisk plan

Langt under én procent af det danske havområde er formelt beskyttet mod alle typer af fiskeri. Med udspillet udpeges samlet 10,1 procent af Nordsøen og Skagerrak samt 10,3 procent af Østersøen omkring Bornholm som urørt hav – også kaldet marine referenceområde.

Dermed lægger de to organisationer op til en ganske markant beskyttelse af de danske havområder.

EU’s biodiversitetsstrategi lægger netop op til, at de europæiske havområder skal sikres en bedre beskyttelse ved at udpege minimum 10 procent af områderne til urørt hav som et af de vigtigste virkemidler til at bremse tabet af liv i havet.

Sammen om havet

  • ”Sammen om havet” er Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforenings oplæg til en bedre beskyttelse af havnaturen i Nordsøen, Skagerrak og centrale Østersø omkring Bornholm forud for den kommende implementering af EU's havstrategi i de pågældende områder.
  • 10 procent af Nordsøen, Skagerrak og centrale Østersø skal udpeges som urørt hav – de såkaldte marine referenceområder – og beskyttes mod enhver form for fiskeri og erhvervsmæssig udnyttelse.
  • Selvom der ikke fiskes i store dele af havet, er det kun 0,03 procent af det danske havmiljø, der formelt er beskyttet mod alle typer af fiskeri.
  • Områder med urørt hav er ifølge forskningen nødvendige for at sikre den marine biodiversitet og for at overvåge forandringer i det marine miljø.
  • Med udpegningen af 10 procent urørt hav vil Danmark som det første land i EU indfri målsætningerne fra EU's biodiversitetsstrategi i de pågældende havområder.
  • Udpegning af områderne er baseret på den bedst tilgængelige forskning og data, hvor de valgte områder tilgodeser de naturtyper og habitater, der i dag er ringe beskyttet, eller som helt mangler beskyttelse. Det gælder truede arter som bl.a. hajer, rokker og vågehvaler.
  • Aftalen dækker 26 områder med urørt hav fordelt i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm.

Med udspillet vil Danmark blive det første land i EU, som udpeger en så stor andel af havområdet til urørt hav beskyttet mod fiskeri og anden rekreativ eller erhvervsmæssig udnyttelse.

Det vækker begejstring hos Danmarks Naturfredningsforening.

- Danmark har store, vigtige havområder. Og som et af verdens rigeste lande bør selvfølgelig leve op til de internationale målsætninger om at beskytte livet i havet. Og her vil jeg gerne kvittere positivt over den store velvilje, vi har oplevet fra fiskerierhvervet, til at finde balancerede løsninger. Det her udspil vil vække international opsigt og være med til at vise vejen for vores europæiske naboer, siger Maria Reumert Gjerding.

En øget beskyttelse af havet giver god mening – også for fiskerierhvervet, fortæller Svend-Erik Andersen:

- Vi vil gerne vise, at vi er en del af løsningen. Det er afgørende for fiskerierhvervets fremtid, at vi har et sundt havmiljø – det er jo det, vi lever af. Jeg vil gerne kvittere for den tilgang, Maria og Danmarks Naturfredningsforening har haft til de her svære forhandlinger. I alt for mange år er der blevet fokuseret på forskellene og uenighederne mellem naturen og fiskeriet. Her har vi gjort det modsatte, og vi står med en aftale, der er en ny begyndelse, og som viser, at der er plads til et bæredygtigt fiskeri i et sundt havmiljø.

Læs hele udspillet 'Sammen om havet'.

alt
Emil Nielsen
Pressechef