Der bliver i disse år udbygget massivt med biomasseværker i Danmark. Årsagen er den, at biomasse er afgiftsfritaget sammenlignet med andre brændsler, og at det betragtes som CO2-neutralt.

Derfor bliver det i høj grad brugt til at fortrænge fossile brændsler som kul i kraftvarmeproduktionen. Men den stigende afbrænding af træ er problematisk, mener Danmarks Naturfredningsforening, der opfordrer regeringen til med en ny energiaftale at skrue ned for biomassen, siger Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding:

- Problemet er, at biomasse står i vejen for nogle reelle vedvarende løsninger, som eksempelvis vind eller sol, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening frygter, at udbygningen af biomasseanlæg vil låse energisystemet fast, så det bliver svært at omstille til reel vedvarende energi. Hvis det ikke sker, vil det blive svært at nå FN's klimamål om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader, som Danmark har forpligtiget sig til.

Biomasse bør udfases i 2040

Danmarks Naturfredningsforening foreslår derfor i et nyt energipolitisk udspil, at biomasse allerede i 2040 bør være udfaset helt fra det danske energisystem. Derudover bør der laves delmål for, hvor meget brændselsfri energi - som sol og vind - skal fylde i energiforsyningen frem mod 2040.

- Vi ærgrer os over, at man netop nu i stor stil bygger nye biomassefyrede kraftværksblokke på decentrale værker. Det er logisk, at branchen vælger dette skifte fra kul til biomasse, da det både flugter med den aktuelle energipolitik og giver mening for aktionærerne. Men for klimaet giver det desværre ikke mening. De nye biomasse-værker vil stå i 25-40 år, før de er udtjente, og vil i størstedelen af denne periode blokere for overgangen til rigtigt vedvarende energi, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Vi har allerede alternativer, der er billigere og bedre end biomasse, og som ikke medfører de samme udfordringer for klima, natur og biodiversitet.

Varmepumper er et alternativ til biomasse

Varmepumper i energiforsyningen er allerede i dag et reelt alternativ til biomasse på decentrale værker. Energien til varmepumper kan komme fra vedvarende energi som vind eller sol, men også fra overskudsvarme fra industri.

Inden for få år vil varmepumper også være et reelt alternativ for store kraft-varmeværker. Dette er bl.a. underbygget af energisystemforskerne fra Aalborg Universitet.

På Nordjyllandsværket har man eksempelvis annonceret, at man så vidt muligt ønsker at springe biomassen over og gå direkte til "rigtigt vedvarende energi" inden 2030.

Skovfældning underminerer klima-indsats

FN's klimapanel har for nyligt igen understreget, at der i fremtiden vil blive brug for såkaldt negative emissioner - det betyder med andre ord, at der er brug for at suge CO2 ud af atmosfæren. Her er skovene det vigtigste og billigste virkemiddel.

Men ifølge fremskrivninger fra EU-kommissionen vil optag og lager af CO2 i bl.a. de europæiske skove næsten halveres frem mod 2050. Samtidig viser tal fra industrien, at efterspørgslen på træpiller er mere end tredoblet siden 2016.

- Den øgede biomasseafbrænding er katastrofal for klimaindsatsen. Hvis det fortsætter, så vil det gøre det umuligt at nå målet om at holde den globale temperaturstigning under to grader. Derfor er det fuldstændig afgørende, at der bliver sat fokus på at nedbringe forbruget af træ i vores energisystem, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Den samlede masse af træ, der kan optage CO2, bør stige, men i stedet ser vi nu, at efterspørgslen efter biomasse stiger eksplosivt. Det hænger simpelthen ikke sammen. Vi vil gerne appellere til, at man i den kommende energiaftale understøtter en så hurtig udfasning af biomasse som muligt.

En udfasning kan støttes med kloge afgifter, udviklings- og demonstrationsstøtte til store varmepumper, skærpede krav til biomassecertificering mv.

Du kan læse DNs nye energiudspil her

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Fakta: Det foreslår DN om biomasse:

  • Der udarbejdes en udførlig plan for udfasning af fossile brændsler og biomasse fra el- og varmesektoren inden 2040, indeholdende delmål for stigende andel brændselsfri energi.
  • Der indføres mål for en faldende mængde importeret biomasse, således at 100 % af biomassen i el- og varmesektoren er dansk inden 2040. I dag importeres over 90 %.
  • Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse gøres obligatorisk og strammes, så den reelt sikrer, at lager og optag af kulstof ikke falder.
  • Den bør desuden udvides til også at gælde de mindre værker, og til at gælde træ fra ikke-skov, der i dag udgør omkring 30 % af den indfyrede danske biomasse.Kun dokumenteret bæredygtig biomasse bør anvendes, herunder fra certificerede skove.