Den truede og beskyttede padde grønbroget tudse lever og yngler lige i det område, hvor København Kommune og et flertal i Folketinget vil bygge en kunstig halvø med plads til 35.000 indbyggere.

Det viser en nyt notat, som konsulentfirmaet Amphi Consult har lavet for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i København.

Den grønbrogede tudse er gået meget stærkt tilbage de seneste år, og flere steder er den helt forsvundet. På Fyn og på Sjælland findes den nu kun ganske få steder. Og en af de steder er altså det nordlige Amager. Den nye rapports konklusion er, at den truede padde lever i de områder, som vil blive berørt af byggeriet, og den risikerer derfor at blive påvirket negativt af byggeriet.

Arten er beskyttet af EU-lovgivning og må derfor ikke fanges eller trues, og man må ikke ødelægge dens levesteder. Tudsen er også kategoriseret som "truet" på den danske rødliste.

Strider imod tidligere vurdering

Den oprindelige miljøvurdering af virksomheden Rambøll viste ellers, at grønbroget tudse ikke findes i de områder, og at projektet ikke påvirker bestanden. Man har derfor ikke lavet en yderligere konsekvensvurdering for arten, som man ellers skal i henhold til EU-lovgivningen.

Derfor mener Danmarks Naturfredningsforening, at det med den nye viden er nødvendigt med en tilbundsgående miljøvurdering:

- Det nye notat slår fast, at By og Havn ikke har taget godt nok hensyn til grønbroget tudse. Byggeriet risikerer at påvirke bestanden negativt, og derfor er miljøvurderingen af projektet en ommer, da man ikke har taget højde for det, siger Ole Damsgaard, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening København.

I notatet fra Amphi Consult står det beskrevet, at både tudsens yngleområder og dyrene selv, kan blive truet af byggeriet: "Aktiviteter i forbindelse med anlæg af Lynetteholm vil berøre områder med kendt forekomst af grønbroget tudse på Nordamager og i Nordhavn. Anlægsaktiviteterne og de tilknyttede vejanlæg kan potentielt påvirke såvel yngle- og rasteområder som individer af arten".

Henvendelse til Folketinget

Regeringen har imidlertid fremsat og fået vedtaget en såkaldt anlægslov for projektet, der fratager offentligheden muligheden for at klage over projektet.

Derfor retter DN København nu henvendelse til Folketingets Transportudvalg og Folketingets Miljø- og fødevareudvalg.

- Vi håber, at Folketinget vil tage den nye viden til efterretning og iværksætte en yderligere miljøvurdering for dermed at sikre, at projektet overholder EU's regler for beskyttede af truede arter, siger Ole Damsgaard.

Foreningen har tidligere kritiseret, at man med anlægsloven også har del projektet op i bider – den såkaldte salamimetode. Hvor man har opdelt projektet i delelementer, som miljøvurderes hver for sig, i stedet for at lave en samlet vurdering af hele projektets påvirkning af klima, miljø og natur.

Byg og Havn afviser

I By og Havn afviser man, at etableringen af Lynetteholmen vil påvirke grønbroget tudse. Det gælder hverken anlægget til modtagelse af jord på Refshaleøen (Lynetten) eller de andre områder, hvor der kan være transport. Det siger direktør Ingvar Sejr Hansen fra udviklingsselskabet By & Havn til Politiken, der har skrevet om sagen:

- Modtageanlægget er placeret på et tørt areal uden egnede levesteder, og tilkørslen hertil kommer hovedsagelig til at foregå på eksisterende veje via Prøvestenen, som allerede er et eksisterende industri og havneområde, hvor der i forvejen kører tung trafik. Vi har derfor vurderet, at bestande eller levesteder for grønbroget tudse ikke bliver negativt påvirket af projektet, og at der derfor heller ikke er behov for afværgeforanstaltninger. I den nærværende rapport fra Amphi Consult fremstår det som om, et enkelt fund af grønbroget tudse to kilometer væk fra anlægget er nok til at sætte et større afværgeapparat i gang. Det, mener vi, ikke er nødvendigt, siger han til avisen.

Rapporten om Grønbroget Tudse fra konsulentfirmaet Amphi Consult kan læses her.

Her kan du læse henvendelsen til Folketinget.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Støt arbejdet for at beskytte naturen i byerne