Erhvervs- og naturinteresser skal i højere grad forenes. Der skal udarbejdes handlingsplaner for arter og naturtyper. Og ikke mindst skal gennemførelsen af naturdirektiverne styrkes og forpligtelserne efterleves. Det er gode nyheder også for den danske natur, mener Danmarks Naturfredningsforening:

- Det er virkelig gode initiativer. Det er så vigtigt, at der kommer fokus på beskyttelsen af naturen særligt i en tid, hvor der foreligger en række politiske initiativer, der tværtimod afvikler eller svækker beskyttelsen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

EU-Kommissionens nye handlingsplan tager blandt andet udgangspunkt i, at omkostningerne ved at gennemføre Natura 2000 forpligtelserne på EU-niveau årligt udgør omtrent 5,8 milliarder Euro, mens de årlige økonomiske gevinster skønnes at udgøre 200 - 300 milliarder euro.

Derfor vil Kommissionen styrke investeringerne i natur og øger EUs tilskud med 10 procent til natur og biodiversitet. Og så skal der arbejdes for flere private penge til naturinvesteringer.

- Vi mener, at naturen udgør en enorm værdi i sig selv. Men ikke alle er enige i det, derfor er det udmærket, at EU nu dokumenterer, at naturhensyn faktisk kan betale sig – at det på alle måder er en god idé at investere i natur, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Handlingsplanen indebærer også, at EU-landene skal udarbejde handlingsplaner for arter og naturtyper, og landene skal styrke og efterleve forpligtelserne i naturdirektiverne, der udgøres af Habitatsdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet.

Det er der god brug for. Danmark har endnu ikke en national artsforvaltningsplan.

Der er også i Danmark behov for skærpet fokus på overholdelsen af direktivforpligtelserne, og DN vurderer det sandsynligt, at det bliver nødvendigt at stramme op på naturovervågningen både indenfor og udenfor de udpegede beskyttelsesområder.

Så sent som i februar fremgik det af et svar til Folketinget, at Danmark faktisk ikke er i stand til at redegøre for udviklingen for de naturtyper, som de udpegede områder skal tilgodese.

- EUs nye plan er et stort skridt i den rigtige retning, men ikke nok til at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten på europæisk niveau. Det er vi enige med vores europæiske søsterorganisationer om, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Foreningen støtter derfor også Kommissionens oplæg til, at Natura 2000-områderne i højere grad skal tilgodeses i EUs landbrugspolitik, der netop nu er under luppen.

EUs handlingsplan vil blive præsenteret på en konference i Bruxelles 6. juni. Indtil da kan du læse mere her.