Vejle Ådal er med i top ti over Danmarks smukkeste landskaber. Den er en absolut perle, som skal beskyttes med en fredning på lige fod med Skagen Gren, Hammerknuden på Bornholm og Møns Klint, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening har en vision for Vejle Ådal, som med den foreslåede fredning giver et spændende kig ind i fremtiden, oplyser Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening:

- Når vi i fremtiden kommer cyklende ad Bindeballestien vestpå fra Vejle, vil vi blive mødt af et fantastisk kig ud over den brede åbne ådal, hvor storke fouragerer, og tusindvis af andre fugle nyder godt af de våde enge, der myldrer af liv.

Vejle Ådal nu og i fremtiden

- Ude i horisonten vil vi se stejle skrænter beklædt med tæt gammel løvskov, som visse steder er afløst af smukke overdrev med græssende dyr. Det hele i en mosaik af forskellige levesteder, som har tiltrukket et utal af sommerfugle og andre insekter. Hele området er blevet et eldorado for dyr og planter, som ellers er trængt mange andre steder i landet, siger fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch som afslutning på sin beskrivelse.

Birgitte Bang Ingrisch erkender, at en fredning måske ikke umiddelbart er besnærende for lodsejere, men pointerer, at en fredning vil give både lodsejere og alle andre, der holder af stedet, en garanti for, at ådalens fantastiske natur og rigdom også kan opleves af kommende generationer.

Naturværdier på nationalt plan

Allerede i 1984 udpegede den daværende Fredningsstyrelse Vejle Ådal som et af landets større nationale naturområder, der er prioriteret højt, fordi det er et af landets mest storslåede tunneldals-landskaber.

I 2009 fik Danmark en Naturkanon, og her er Vejle Ådal og Vejle Fjord omfattet med den begrundelse, at det er den mest imponerende af de dale, der præger Jyllands østkyst.

Vejle Ådal er således ikke hvad som helst. Alligevel er det først nu, at der lægges op til en fredning af landskabet. Og det er på høje tide, fastslår Birgitte Ingrisch:

- Er skaden først sket ved, at der for eksempel er ført store veje gennem ådalen, gravet råstoffer, sat vindmøller op, opført skæmmende byggeri eller plantet udsigtshæmmende juletræer, er det langt mere kompliceret at rette op på, frem for at sikre de store værdier i tide. En fredning er således rettidig omhu nu, mens der er enighed om de store naturværdier.

Hvad vil fredningen betyde?

Med fredningsforslaget lægger Danmarks Naturfredningsforening op til, at landskabet beskyttes imod tilplantning med eksempelvis juletræer eller afgrøder som energipil, der ødelægger udsigten. Samtidig skal de biologisk værdifulde gamle løvskove langs ådalens kanter beskyttes, og således ikke konverteres til nåletræsplantager. Der er i dag fine muligheder for at komme rundt i området, dog primært på nordsiden af ådalen.

Fredningsforslaget lægger derfor op til at styrke stisystemet på sydsiden af ådalen gennem forslag om nye stier, der sammenbinder eksisterende stier. Endelig bliver der med fredningen adgang for kommunen til at pleje naturområderne, så de ikke gror til i tæt krat, men vedbliver at være lysåben natur med høj artsrigdom.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22