Indvinding påvirker grundvandet og naturen

Der dannes hele tiden nyt grundvand, men hvis vi hvert år indvinder for meget vand, falder niveauet af grundvand for hurtigt. Det betyder, at vi bruger vandet hurtigere end naturen kan nå danne det. Det er et problem for både for os og naturen.

Vi er ikke de eneste, som har brug for grundvandet. Kildevæld, vandløb og andre våde naturområder har nemlig også brug for grundvandet for at kunne skaber gode livsbetingelser for de dyr og planter, som lever der.

Derfor skal vi indvinde med omtanke, så både mennesker og natur i fremtiden kan nyde godt af det rene grundvand.

Vi bruger stadig for meget vand

Vi er ellers blevet gode til at spare på vandet. Siden 1989 er vandforbruget faldet fra 174 liter om dagen per person til cirka 106 liter i 2014.

Men landmændene har også brug for vand, hvis de skal dyrke jorden. Det gælder især i de tørre år, hvor landbruget faktisk bruger næsten lige så meget grundvand til vanding af markerne, som vi bruger til drikkevand.

I et tørt år betyder det, at der bliver indvundet mere end 330 millioner kubikmeter vand kun til vanding af marker.

Andre konsekvenser for grundvandet

Et lavere niveau af grundvand kan også betyde, at private vandboringer simpelthen må lukkes.

Når vandet forsvinder fra de vandmættede kalklag, kan det frigive nikkel, som fremkalder allergi. Desværre kan vandværkerne ikke fjerne nikkel fra vandet, og derfor må boringerne ofte lukkes.


Hvad gør vi?

alt
Walter Brüsch
Geologisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43
Vi skal indvinde med omtanke, så vores børnebørn og naturen også kan nyde godt af det rene grundvand i fremtiden.

Vi arbejder for

  • Tilrettelæggelse af indvindingen af vand med respekt for naturen
  • Ændret indvindingsmønsteret de steder, hvor sårbar natur er påvirket
  • Nej til ny indvinding, der skader naturen
  • Overvågning af grundvandets niveau, så vi kan gribe ind i tide, når vandspejlet falder
  • Måling af vandføringen i vandløb, så vi kan vurdere, om de er påvirket af indvinding
  • At skaffe mere viden om sammenhængen mellem vandindvinding og natur i vådområderne og ådalene

Hvad kan du gøre?