En fredning er den absolut stærkeste beskyttelse, vi kan give naturen.

Siden 1937 har Danmarks Naturfredningsforening, som den eneste private forening i Danmark, haft lov til at foreslå et naturområde fredet.

I tidens løb har vi bidraget til, at i alt fem procent af Danmark areal i dag er fredet. Og hvert år kommer nye naturområder med på listen.

En fredning beskytter naturen, og en fredning kan samtidig medføre forbedring og genskabelse af naturen.

Udover Danmarks Naturfredningsforening kan kommuner og Miljøministeriet rejse fredningssager.

Uanset hvem, der rejser nye sager om fredning, er det altid de lokale fredningsnævn, der beslutter endeligt, om et område skal fredes.

Fredninger er et samarbejde

I dag rejses flere fredningssager end tidligere i samarbejde med de kommuner, hvor de områder, der ønskes fredet, ligger.

Danmarks Naturfredningsforening har mange års ekspertise udi fredninger, og bistår kommunerne med råd og vejledning.

Når først fredningen er blevet en realitet, så er det kommunen, der skal forvalte fredningen og pleje naturen.

Samarbejdet mellem Danmarks Naturfredningsforening og kommunerne om at frede områder handler altså også om, at fredningen får en god fødsel med opbakning fra så mange parter som muligt samt bliver varetaget bedst muligt for fremtiden.

Læs vores fredningsstrategi 2022-2030 her

Fredninger er populære

I en Gallup-undersøgelse fra 2018 svarer otte ud af ti, at de er enige eller overvejende enige i, at der fortsat er behov for at frede natur i Danmark.

Det er almindeligt, at fredningsforslag får en blandet modtagelse og måske i første omgang vækker modstand. Erfaringerne viser imidlertid, at fredninger næsten altid er populære, når de er afsluttet.

Fredninger bliver kilde til lokal stolthed, og de betyder ofte, at nærområdet bliver mere attraktivt.

Se oversigten over fredningsforslag og fredninger

Handlingsplan for fredning

Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening har i fællesskab udarbejdet en handlingsplan for fredning 2013.

Handlingsplanen indeholder en evaluering af de sidste otte års fredningsindsats og giver samtidig de overordnede rammer for, hvordan fredningsarbejdet fremover skal prioriteres, og hvad målet for en fredning er.

Handlingsplanen skal skabe større sammenhængende naturområder og frede flere vigtige naturperler.

Læs handlingsplan for fredning

Hvordan bliver naturen fredet?

Når der rejses en fredningssag om at frede et naturområde eller et kulturlandskab, så starter der i princippet en retssag.

En dommer med særlig kompetence i fredninger vurderer fredningsbestemmelser og lodsejernes erstatningskrav.

Der skal betales fuld kompensation for de indskrænkninger, som de enkelte ejere påføres.

Læs folderen Information til lodsejere

Derfor freder Danmarks Naturfredningsforening naturen

Fredninger er en kernesag og en hjørnesten i Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for at bevare den danske natur, landskaber og kulturminder for de fremtidige generationer.

En fredning er den absolut stærkeste beskyttelse vi kan give naturen.

Samtidig kan en fredning bidrage til genoprettelse af naturen og tilgodese almindelige, sårbare eller truede arter af dyr og planter.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22