Danmarks Naturfredningsforening har siden 1937 haft ret til at foreslå et naturområde fredet. Derudover kan kommuner og Miljøministeriet rejse fredningssager. Det er de lokale fredningsnævn, der beslutter, om området skal fredes.

Formålet med vores fredningsarbejde er at beskytte, forbedre og genskabe Danmarks mest unikke naturværdier.

Hvorfor fredninger?

Der kan være mange årsager til at frede et område. Fredninger kan gennemføres for at sikre værdifulde landskaber og natur-og kulturhistoriske områder eller sikre befolkningen adgang til et bestemt område.

Fredningen kan indebære, at kommunen skal pleje et fredet område. Og den kan bestemme, at en bestemt naturtilstand skal genoprettes og derefter bevares.

Fredninger gennemføres primært, når beskyttelsen ikke kan tilgodeses på anden måde.

Danmarks Naturfredningsforening har været med ved hovedparten af de 4500 danske fredninger. Man kunne tro, at der ikke var mere natur at frede og bevare i Danmark.

Stadig behov for fredninger

Men der er stadig mange bevaringsværdige områder, der ikke er fredet og trues af bl.a. udvidelse af byer og veje.

Der er brug for at revidere mange af de gamle og utidssvarende fredningsbestemmelser, så de virker efter hensigten.

Endelig er der brug for fredninger, når man skal:

  • pleje og genoprette natur
  • oprette rekreative områder
  • sikre eller skabe adgang til naturområder, fortidsminder og udsigter

Fredninger og klager er ikke det samme

Danmarks Naturfredningsforening kan, ligesom kommunerne og staten, rejse en fredningssag ved at foreslå fredning af et bestemt område, hvorefter et fredningsnævn afgør, om fredningen skal gennemføres.

Fredning er altså et specifikt redskab til beskyttelse af natur og landskaber.

Danmarks Naturfredningsforening kan også, ligesom andre foreninger og organisationer, der har til formål at beskytte natur og miljø, klage over afgørelser truffet af myndighederne inden for naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven mv.

Klager kan eksempelvis handle om udvidelsen af et svinebrug, der er i konflikt med naturbeskyttelsesloven, eller kystbeskyttelse af steder med stor kystlandskabelig værdi.


Hvordan bliver naturen fredet?

Når der rejses en fredningssag om at frede et naturområde eller et kulturlandskab, så starter der i princippet en retssag.

En dommer med særlig kompetence i fredninger vurderer fredningsbestemmelser og lodsejernes erstatningskrav.

Der skal betales fuld kompensation for de indskrænkninger, som de enkelte ejere påføres.

Læs folderen Information til lodsejere

Fredninger er populære

Det er almindeligt, at fredningsforslag får en blandet modtagelse og måske i første omgang vækker modstand. Erfaringerne viser imidlertid, at fredninger næsten altid er populære, når de er afsluttet.

De bliver kilde til lokal stolthed, og de betyder ofte, at nærområdet bliver mere attraktivt. Boligannoncer refererer nogle gange til, at der er fredede områder i nærheden, og derudover kan fredninger fører til forbedret natur, nye muligheder for friluftsliv i form af naturlegepladser, shelters m.m. eller besøgscentre, der formidler områdernes kulturhistorie og natur.

I en Gallup-undersøgelse fra 2018 svarer otte ud af ti, at de er enige eller overvejende enige i, at der fortsat er behov for at frede natur i Danmark.

Se oversigten over fredningsforslag og fredninger

Fredninger er et samarbejde

I dag rejses flere fredningssager end tidligere i samarbejde med de kommuner, hvor de områder, der ønskes fredet, ligger. Danmarks Naturfredningsforening har mange års ekspertise udi fredninger, og bistår gerne kommunerne med råd og vejledning.

Når først fredningen er blevet en realitet, så er det kommunen, der skal forvalte fredningen og pleje naturen. Samarbejdet mellem Danmarks Naturfredningsforening og kommunerne om at frede områder handler altså også om, at fredningen får en god fødsel med opbakning fra så mange parter som muligt samt bliver varetaget bedst muligt for fremtiden.

Læs vores fredningsstrategi 2022-2030 her

Handlingsplan for fredning

Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening har i fællesskab udarbejdet en handlingsplan for fredning 2013.

Handlingsplanen indeholder en evaluering af de sidste otte års fredningsindsats og giver samtidig de overordnede rammer for, hvordan fredningsarbejdet fremover skal prioriteres, og hvad målet for en fredning er.

Handlingsplanen skal skabe større sammenhængende naturområder og frede flere vigtige naturperler.

Læs handlingsplan for fredning

Derfor freder Danmarks Naturfredningsforening naturen

Fredninger er en kernesag og en hjørnesten i Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for at bevare den danske natur, landskaber og kulturminder for de fremtidige generationer.

En fredning er den absolut stærkeste beskyttelse vi kan give naturen.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22