Der er desværre kun ganske få naturlige bække og åer tilbage i Danmark. De er blevet rettet ud, gravet dybe og ikke mindst lagt i rør. Alt sammen for at give endnu mere plads til landbruget.

Men et naturligt vandløb er ikke lige. Det løber sine egne veje. Det tilpasser sig, og snor sig som en slange gennem landskabet.

Lige vandløb skaber dårlige levevilkår for smådyr og fisk

Det siger næsten sig selv, at ensformige, lige og unaturlige vandløb ikke skaber de bedste betingelser for de smådyr, vandplanter og fisk, som bor der.

For eksempel kan vandløbenes dyr ikke bevæge sig frit, når vandstanden bliver for lav, og fisk mangler ynglesteder, når bunden af vandløbene ikke brydes af sten- og grusbanker.

Hvis de smådyr, fisk og planter som bor i vandløbene, skal have de bedst mulige betingelser for at trives, skal vandløbene have massere af rent vand, sten-og grusbanker og mulighed for at udvikle sig naturligt. Det giver både variation og biodiversitet.

Naturlige vandløb har mange fordele

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for, at vandmiljø og naturområder fremover kun skal forbedres og ikke forringes.

Det betyder blandt andet, at vi kæmper for frie vandløb med plads til naturlig udvikling, så smådyr, fisk og vandplanter kan trives.

Naturlige vandløb er ikke kun bedre for naturen, men også godt for samfundet fordi:

 • samfundet sparer skattepenge fordi naturlige vandløb kræver mindre vedligeholdelse.
 • smådyr og planter får bedre levevilkår.
 • ørredbestanden vil øges med 4-5 så mange fisk.
 • plads til oversvømmelse på enge og andre naturarealer begrænser oversvømmelser andre steder i bebyggede områder og modvirker klimaeffekten.
 • oversvømmede enge fjerner nitrat billigt og holder fosfor og okker tilbage.


alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 35

Hvad gør vi?

DN mener

 • langt flere søer skal indgå i vandområdeplanerne og forbedres.
 • den naturlige variation og artsrigdom skal genoprettes blandt danske søer.
 • det fulde potentiale for variation i danske søtyper skal udnyttes.
 • der skal flere søer tilbage i landskabet – både de små og de store.

Hvad kan du selv gøre?