Nicolinelund og naturen

Ægteparret Käte M. Gjørup og Anker Nielsen fra Nordstevns har udstykket en del af deres landbrugsjord til et boligkvarter og ønsker, at naturen skal være omdrejningspunktet. Boligområdet ligger i Strøby Egede, syv km syd for Køge og kaldes Nicolinelund.

Mere natur i fremtidens byudviklingsprojekter

Nicolinelund og Danmarks Naturfredningsforening har fælles interesse i at skabe et boligområde i samspil med den lokale flora og fauna, hvor natur og biodiversitet indtænkes i både de store fællesarealer og i alle private haver.

Derfor har Nicolinelund indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, hvor formålet er at anlægge Nicolinelund efter de samme principper for arealanvendelse, som foreningen anbefaler, som blandt andet omfatter naturbeskyttelse, naturgenskabelse og adgang til naturen.

- Vi genetablerer naturen i området med både hjemmehørende og lokale planter og med særlig fokus på truede arter, så naturen frit kan udfolde sig” fortæller Anker Nielsen.

Både haver og fællesarealer skal bidrage til biodiversiteten, der løbende monitoreres. I planarbejdet har biodiversitetsforsker Rasmus Ejernæs fra Århus Universitet givet gode råd, og det samme har formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns, Michael Løvendal Kruse.

Konkret betyder det f.eks., at mere end 60 procent af arealet vil indeholde eng, vådområder og naturvenlige haver, at hele området tilmeldes Danmarks Naturfredningsforenings Giftfrie Haver og at engen vil udgøre en vigtig naturkorridor mellem havet og Natura 2000 området Tryggevælde Ådal.

Resultatet af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen og biodiversiteten på flere måder:

  • Vi genetablerer naturen i et boligområde med hjemmehørende og lokale planter.
  • Vi omdanner landbrugsjord til bæredygtigt bolig- og naturområde.
  • Vi beskytter den lokale natur og lader den udfolde sig naturligt
  • Vi sikrer bedre levevilkår for fugle, insekter og truede sommerfugle
  • At fremmer et positivt natursyn i lokalområdet, der gavner naturens vilkår
  • Vi inspirerer andre i fremtidens byudviklingsprojekter
  • Vi får økonomisk støtte til mere arbejde for Danmarks natur
  • Vi arbejder sammen på tværs af sektorer og skaber nye løsninger.

En stor tak til Nicolinelund for støtten og samarbejdet til gavn for naturen og biodiversiteten.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Nicolinelund og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 15: Stop tabet af biodiversitet og reducer forringelsen af naturlige levesteder
Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling