Det er gået tilbage for 15 af de 22 fuglearter, som primært yngler i det danske landbrugsland.

Ifølge beregninger fra Dansk Ornitologisk Forening svarer det til, at vi i løbet af de seneste tre-fire årtier har mistet knap tre millioner fugle i agerlandet.

Det er første gang, nogen har beregnet det konkrete tab af fugle i Danmark. Og foreningen kan kun gøre det, fordi så mange frivillige har observeret og registreret fugle landet over.

- Tallet er naturligvis ikke præcist, men det giver et helt nyt og meget konkret indtryk af det dramatiske tab af fugle i det danske landbrugsland, skriver bladet Fugle & Natur.

Det store tab viser blandt andet en kraftig tilbagegang for almindelige arter som sanglærke, gulspurv, landsvale og agerhøns.

Væk er maden!

Forklaringen på den store tilbagegang er ret simpel, forklarer Danmarks Naturfredningsforenings fugleekspert.

- Der er ikke længere fugls føde i landskabet. Markerne i Danmark har aldrig tidligere været større, end de er i dag, siger naturmedarbejder Jan Pedersen.

Enorme marker med ensformige afgrøder levner ikke meget mad til fuglene, forklarer han.

- Tidligere var det almindeligt, at en stubmark stod i 1-2 måneder. Masser af fugle fik føde her. I dag pløjes stubbene ned samme dag som der høstes eller dagene efter. Væk er maden!

Mere økologi, mere plads og mere mad

- Det er de store landbrug, deres maskinkraft, deres sprøjtegifte og så videre, der driver udviklingen mod stadig større marker, endnu mere monotont landskab og endnu færre agerhøns og sanglærker, siger Jan Pedersen.

For at hjælpe de trængte fugle arbejder Danmarks Naturfredningsforening for, at:

  • få noget af landbrugsstøtten koblet til naturbevarelse og naturpleje i ren form
  • forholdene for agerhøns og sanglærker forbedres, fx med små udyrkede frimærker i landbrugsfladen eller en sprøjtefrie bræmmer langs sten- og jorddiger og omkring vandhuller
  • landskabet generelt bliver mere uensartet. Der kunne fx laves regler som sikrede at spildkorn og stubbe fungerede som fødegrundlag i længere tid efter høst

Object reference not set to an instance of an object.