Regeringen er ude på dybt vand med sit seneste forslag om at ændre loven om miljøbeskyttelse og åbne op for nye havbrug.

Konkret foreslås blandt andet to nye havbrug i Kattegat uden for Djursland i Jylland. Anlæggene vil belaste naturen i havet voldsomt, fordi store mængder kvælstof og fosfor, foder, kobber og medicinrester sendes direkte ud i Kattegats kystnære områder.

Regeringen håber, at anlæggelse af muslinge- og tanganlæg kan kompensere for havbrugenes forurening. Men der findes i dag ikke anlæg, der effektivt kan rense op, så det matcher forureningen fra havbaseret produktion af fisk.

- Vi har brugt og bruger stadig milliarder af skattekroner på at fjerne kvælstof og fosfor fra spildevand og landbrug for at opnå et godt marint miljø. Alligevel satser regeringen på en produktion, der tillader virksomheder at hælde kvælstof og fosfor direkte i havet. Det er at sætte borgernes indsatser gennem årtier over styr. Det er dumt og unødvendigt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Iltsvind i sigte

Lovforslaget er en følge af den omstridte fødevare- og landbrugspakke, hvor der blev opereret med et miljømæssigt råderum.

Det står i skarp kontrast til, at der ud for Djursland i et kystvand, der anses for strømfyldt, årligt forekommer iltsvind. Her vil to af tre ansøgte nye havbrug forurene med det, der svarer til at udlede urenset spildevand fra 100.000 personer.

- Vi mener, at lovændringen og nye havbrug er på kollisionskurs med principperne i EU’s vandrammedirektiv om ikke-forringelse, rensning ved kilden og forureneren betaler, og lovændringen kolliderer også det internationale og forpligtende samarbejde, som Danmark indgår i omkring beskyttelse af Østersøen via Helcom-samarbejdet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun håber dog, at politikerne vil besinde sig om ikke andet, så når de ser den massive lokale modstand, der er mod projekterne.

Ny teknologi findes

Danmarks Naturfredningsforening peger på, at regeringen bør satse på bæredygtig akvakultur, der er lukkede og recirkulerende landbaserede brug.

Her er der styr på både fodring, medicinering og udledning - og Danmark er førende inden for dette felt.

- Regeringens udspil sættes yderligere i relief af, at skatteyderne netop har betalt 1,6 mia. kr. for at fjerne 1200 kvælstof fra landbruget. Med udspillet om havbrug forærer de kvit og frit nogle få private havbrug en gratis udledning af blandt andet 800 tons kvælstof. Den regning sendes i første omgang til naturen, men skatteyderne kommer på sigt til at samle den regning op også, advarer Ella Maria Bisschop-Larsen.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

2 firmaer påtænker at anlægge 2 store havbrug ud for Djurslands østkyst.

Anlæggene bliver fuld synlige fra land og vil dække et havområde der samlet set vil blive på 4,5 km2.

De bliver fuldt synlige fra land. Derudover bliver der tale om en foruroligende stor miljøbelastning på det marine miljø fra de to ansøgte havbrug. En miljøbelastning, der svarer til at udlede urenset spildevand fra 100.000 mennesker direkte ud i Kattegat.

I et havområde, der i forvejen ikke lever op til bestemmelserne i EU´s Vandrammedirektiv om god økologisk stand af vores kystvande.

Borgere, erhvervsfiskere og lokale politikere i området har mobiliseret stærk modstand mod de nye havbrug. Danmarks Naturfredningsforening støtter op.