Tirsdag den 30. juni besluttede byrådet i Odsherred Kommune at være med til at rejse en ny fredningssag sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Fredningen bliver på næsten 500 ha og vil omfatte hele Skamlebæksletten, og samtidig medtage og opdatere en ældre fredning for Veddinge Bakker, mener byrådet.

- Det var et af de øjeblikke, hvor man kniber sig selv i armen, siger Birgitte Bang Ingrisch, der er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.

- Odsherred Kommune har valgt at gå langt ved dels at være med til at rejse fredningssagen for Skamlebæksletten, dels på eget initiativ at tage Veddinge Bakker med i fredningen og fokusere på biodiversiteten. Det er vi rigtig glade for. En revision af Veddinge Bakker har stået på DNs ønskeliste i årevis, fordi den gamle fredning handler om landskabsæstetik, siger hun og fortsætter:

- Den kommende fredning vil i langt højere grad handle om biodiversitet, altså selve naturindholdet. Men både geologien og adgangen til naturen vil naturligvis også være i fokus. Nu får vi muligheden for sammen med Odsherred Kommune at lægge op til en fantastisk fredning, der vil løfte naturkvaliteten i hele området. Det kommer både de truede arter og alle dem, der kommer for at nyde det smukke område til gode.

Inspireret af statens planer om naturparker og vild natur

”Skamlebæksletten er et enestående eksempel på landskabsdannelse under den seneste istid og rummer enorme geologiske værdier og stor biodiversitet. Vi ser i øjeblikket en bevægelse med statslige planer om flere naturparker og et ønske om mere vild natur, og fredningen passer perfekt ind i det,” siger borgmester Thomas Adelskov på kommunens hjemmeside.

På Skamlebæksletten lever bl.a. fire arter af rødlistede dagsommerfugle og andre regionalt sjældne arter, som fredningen skal beskytte.

Veddinge Bakker, der blev fredet tilbage i 1965, skal, hvis det står til Odsherred Kommune, også have en ny og stærkere fredning. I dag er der ikke pligt til at pleje naturen, men med en ny fredning, der fokuserer på biodiversitet, vil naturen få kærlighed.

- Den nye fredning af Veddinge Bakker skal sikre en såkaldt naturplejeret, hvilket betyder, at kommunen har ret og pligt til at pleje naturen, sådan at biodiversiteten forbedres, siger Birgitte Bang Ingrisch fra Danmarks Naturfredningsforening.

Bliv medlem og beskyt naturen

Naturen beskyttes mod opdyrkning og gødskning

Udover at blive medrejser af fredningssagen har byrådet i Odsherred Kommune valgt at udstede et såkaldt § 34 forbud. Det betyder, at jorden ikke må opdyrkes, jordbehandles, gødes eller andet, der strider mod formålet med fredningen.

Forbuddet gælder øjeblikkeligt og indtil fredningssagen er rejst i fredningsnævnet. Når fredningssagen er rejst vil den i sig selv fastfryse tilstanden indtil fredningen er endeligt gennemført og dermed gældende.

På samme måde må den nuværende adgang til området heller ikke forhindres indtil fredningen er gennemført, og til den tid vil der sandsynligvis blive endnu bedre adgang til at opleve naturen og landskabet ad både eksisterende og kommende stier.

Fakta om fredningsforslaget

Det er Danmarks Naturfredningsforening og Odsherred Kommune der sammen står bag forslaget om at rejse en ny fredning for Skamlebæksletten og forny en eksisterende fredning af Veddinge Bakker.

Den nye fredning af områderne skal først og fremmest beskytte naturen mod at blive opdyrket, og der skal ske naturpleje målrettet mod at bevare og udvikle områdets biodiversitet.