På nordsiden af Mariager Fjord omtrent mellem Valsgård og Oue, ligger Kielstrup Sø. Søen er omkranset af et af de mest imponerende landskaber i hele landet. Fredningsnævnet har netop besluttet at gennemføre en revideret fredning af dette vidunderlige område til stor glæde for naturen og lokale besøgende, der nu får mulighed for at gå hele vejen omkring Kielstrup Sø via en ny trampesti.

Fredningen samler otte gamle fredninger i én og giver landskabet og naturen den bedst mulige beskyttelse.

Et storslået landskabet beskyttes

Et af de smukkeste og mest storslåede landskaber langs Mariager Fjord er netop området omkring Kielstrup Sø.

Området er karakteriseret af store terrænforskelle, hvor høje bakker veksler med dybe dale, der munder ud i lavtliggende engarealer ved sø og fjord. Landskabet er dækket af en blanding af skov og åbent land og giver mulighed for både storslåede udsigter og mere intime naturoplevelser, som f.eks. ved Karls Møllebæk, der i dag løber frit i den urørte skov.

- Med den reviderede fredning bliver det nuværende landskab bevaret og langt bedre sikret mod bl.a. tekniske anlæg, bebyggelse og tilplantning, fortæller Ole Guldberg fra Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord.

Naturen sejrer med ny fredning

Landskabet omkring Kielstrup Sø er ikke kun kendt for sin skønhed, men i høj grad også sin naturrigdom.

Her findes særligt mange kildevæld og våde enge, hvor man f.eks. kan finde orkideer som sump-hullæbe, maj-gøgeurt og plettet gøgeurt. I områdets store skovpartier kan man være heldig at opleve sortspætte eller blå anemone. Disse arters levesteder bliver med fredningen beskyttet mod ødelæggelse, og der vil blive åbnet op for muligheden for naturpleje.

- Det er vigtigt, at især de lysåbne naturarealer ikke gror til, så de sjældne arter bukker under, fortæller Ole Guldberg, og fortsætter:

- Vi har desværre været vidne til, at en af landets mest sjældne arter, gul stenbræk, er forsvundet fra området pga. manglende naturpleje. Med den nye fredning har Mariagerfjord Kommune nu muligheden for at pleje de sårbare naturområder så de kan opnå en god tilstand.

Naturpleje kan bl.a. foretages af kvæg.

Bakkelandet omkring Kielstrup Sø

  • Mariager Fjord er en af landets smukkeste fjorde med en række imponerende bakkepartier, der er formet under den seneste istid, men hvor også de forudgående geologiske perioder har sat deres spor i form af højtliggende kridt- og kalkformationer.
  • Det kommer tydeligt til udtryk i Bakkelandet omkring Kielstrup Sø, både i form af de stejle, kløftede bakker med de dybe dale. De er skabt ved, at rindende vand har eroderet sig ned i istidens moræneaflejringer.
  • Iblandt vegetationen er orkideer, der gror i området, fordi der er kalktæt på jordoverfladen.
  • Fredningsområdet er i Mariagerfjord Kommunes kommuneplan udlagt som særligt værdifuldt landskab, værdifuldt geologisk område, værdifuldt kulturmiljø og økologisk forbindelse.

Bedre adgang til at opleve naturen

Fredningen betyder også, at offentligheden får bedre mulighed for at færdes i området. Der skal nemlig etableres en trampesti, så man kan gå hele vejen rundt om Kielstrup Sø. Man kan, når kommunen har fastlagt stien, parkere sin bil ved Lundshøj og gå en tur omkring Kielstrup Sø og opleve det dejlige område på nært hold.

Der bliver også bedre adgangsforhold omkring Bredkilde, hvor man bl.a. kan opleve Bredkildestenen, der er en af Danmarks største sten og vurderes til at veje omkring 35 tons.

Mariagerfjord Kommune bliver nu ansvarlig for etablering og markering af stierne, så publikum kan finde rundt i området.

Karls Møllebæk, der løber frit gennem skoven i landskabet.

Hvad er en fredning?

  • Fredninger er et redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur. Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid. Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.
  • Staten, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening kan rejse fredningssager. Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager. Det betyder, at foreningen kan foreslå fredningssager, men det er Fredningsnævnet, der afgør, om området skal fredes.

Læs mere om fredninger her