Retten til at klage og gennemsigtighed i øvrigt er fraværende i et nyt lovforslag til kystsikring. Danmarks Naturfredningsforening håber, at forslaget bliver forbedret, før det bliver til lov.

Hård kystsikring

Folketinget behandler i dag et nyt lovforslag om kystsikring. Vedtages forslaget kan det gå ud over naturen. Det sker, fordi en lang række naturbeskyttende hensyn fremover ikke skal behandles selvstændigt, men i stedet alene underlægges den nye kysttilladelse.

Danmarks Naturfredningsforening støtter en hurtigere og mere smidig proces for kystbeskyttelse, men efterlyser langt større gennemskuelighed, og at naboer og andre interessenter i alle sager har fuld klageadgang.

- Jeg kan godt forstå, at folk ønsker at passe på deres ejendom og derfor ønsker kystsikring. Men vi skal tænke os godt om her. Vores frie ubebyggede kyster er så værdifulde, at vi har brug for helhedsløsninger – med opbakning fra både borgere og organisationer og som tager de rette hensyn til naturen og miljøet, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Forringer klageadgang for naboen

Fremover skal det alene være kommunerne, der træffer beslutning om, hvorvidt en grundejer kan kystsikre, og lovforslaget forringer naboers og organisationers mulighed for at få kendskab til konsekvenserne af projektet.

Desuden gør forslaget i langt de fleste projekter det umuligt at klage over de vurderinger, der ligger til grund for kommunens beslutning.

Lovforslaget siger ganske vist, at det ikke er intentionen at lempe på natur- og miljøbeskyttelsen. Men for at sikre dette, er det i Danmarks Naturfredningsforenings optik helt afgørende, at der i de nye kystbeskyttelsessager præcist redegøres for, hvordan kommunen har vægtet de mange hensyn, der nu skal indgå, når de sendes i høring, og i den endelige tilladelse.

Ellers kan man ikke se hverken om, eller hvordan, kommunen har vægtet tingene.

Kysterne er en national naturskat

Det er samtidig helt afgørende at berørte borgere og andre interessenter kan klage over vurderingerne, hvis de eller naturen ikke tilgodeses af den beskyttelse, som regeringen selv siger, at den ønsker, men ikke umiddelbart har sikret i lovforslaget.

- Kysterne er en national naturskat, der skal beskyttes som sådan. Borgernes ret til at blive hørt er en god demokratisk rettighed, der også skal beskyttes som sådan. Derfor er vi glade for, at en stærk opposition har sagt nej til lovforslaget, som det foreligger. Vi håber, regeringen lytter og får ændret på de svagheder, vi har påvist, før lovforslaget går endeligt igennem, siger Maria Reumert Gjerding.

Se vores film om, hvad den ny lov om kystsikring kan komme til at betyde for dig og din nabo.

alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident

DN ønsker:

  • Der skal gives fuld klageadgang i alle afgørelserne
  • Det skal være synligt i kommunens afgørelse, hvordan kommunen vægter alle lovens hensyn
  • Fredningsnævnene skal fortsat varetage dispensationer fra eksisterende fredninger, men gøre det sideløbende
  • Alle projekter skal søge kystfaglig ekspertise og synliggøre dem i høring og tilladelse