EU-kommissionen har i dag offentliggjort sin plan for, hvordan medlemslandene lever op til målene i EU's Biodiversitetsstrategi for 2030. Her fremgår det, at medlemslandene senest i 2030 skal have indført et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber som bundtrawl i alle deres beskyttede havområder. Det glæder DN’s præsident Maria Reumert Gjerding:

- Det er godt, at EU nu slår fast, at fiskeri med bundslæbende fiskeredskaber som bundtrawl skader havbunden og naturen her og derfor ikke hører hjemme i havområder, som vi har udpeget for netop at beskytte havnaturen, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Havplan skal sikre EU's trawlforbud i beskyttede havområder

DN-præsidenten fremhæver, at EU-forbuddet mod bundtrawl i beskyttet hav kan få stor betydning for forhandlingerne om den havplan, som regeringen snart skal have på plads.

- Det danske hav er under et voldsomt pres fra mange interesser, og det er afgørende vigtigt at der er store sammenhængende områder, hvor naturen kommer i første række, siger hun og fortsætter:

- Vi skal med havplanen hjælpe vores hav ud af den store krise, det befinder sig i, og det gør vi bl.a. ved at give havnatur og fiskebestande ro og fred til at genoprette sig selv, lyder det fra Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Tvivl om reel beskyttelse af havnaturen i danske havområder

SVM-regeringen har i sit regeringsgrundlag fremsat et mål om, at 10 pct. af det danske hav skal være strengt beskyttet hav, mens andre 20 pct. skal være beskyttet. Det er også EU’s fælles mål for den marine naturbeskyttelse i medlemslandene.

Men i modsætning til EU’s forbud mod bundtrawl i alle beskyttede havområder, så har SVM-regeringen i sit regeringsgrundlag skabt tvivl om, hvor effektiv en beskyttelse af havnaturen, den ønsker i de 20 pct. beskyttede havområder.

Her åbner regeringsgrundlaget op for et fortsat fiskeri i de 20 pct., uden dog at definere, hvilket slags fiskeri, der kan fortsætte. For DN-præsidenten er det afgørende, at bundslæbende fiskeredskaber ikke får lov til fortsat at skade havbund og natur, i det vi har udpeget som beskyttede havområder.

- Det er vigtigt, at kun et skånsomt fiskeri får lov at fortsætte i vores beskyttede havområder. Så vi kan få genskabt den balance i havet, der er hele grundlaget for både de sunde levedygtige fiskebestande - og eksistensen af et fiskeri, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.