Knortegæs er en af mange fuglearter, der bruger Mandø i Vadehavet.

Langt ude på vadehavssletterne i Vesterhavet ligger Mandø. Sin lidenhed til trods huser øen en af de største og mest sammensatte koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark. Det har Den Danske Naturfond heldigvis haft øje for, mener Danmarks Naturfredningsforening, der bakker op om fondens første indsats. Den Danske Naturfond blev oprettet under den tidligere regering:

- Fonden viser med dette projekt sin berettigelse og lever fuldt ud op til det, vi forventer af vores nye store naturfond. Mandø har et stort potentiale, hvor ynglende vadefugle og rastende flokke af gæs, hjejler, viber, pibeænder og mange flere får ro til at fouragere. Det kan blive natur af ypperste karat og vil give området en gylden attraktion. Turisterne vil få sig en fantastisk oplevelse, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Knortegås og bramgås

Ifølge Den Danske Naturfond har Mandø potentiale til at fungere som et af Danmarks vigtigste rasteområder for bl.a. mørkbuget knortegås og bramgås, som er internationalt beskyttede arter. De opbygger i april – maj næringsreserver i Vadehavet til det lange træk til de arktiske ynglepladser. Mandø er også overvintrings- og rasteplads for et stort antal ande- og vadefugle.

Øen huser tillige en af de største og mest sammensatte koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark. Det gælder for eksempel kobbersneppe, klyde, brushane og rødben. Flere af arterne er i tilbagegang. Fonden vil opkøbe op mod 520 ha af den 800 ha store Mandø og foretage en omfattende naturgenopretning. Der bor 34 mennesker på Mandø.

Godt at se handling

- Vi taler i Danmark meget, hvad der skal gøres for at få mere og bedre natur, men derudover sker der ikke så meget. Her ser vi konkret handling og det er en fornøjelse at se Den Danske Naturfond i aktion. I Danmarks Naturfredningsforening glæder vi os til resultatet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hvert år passerer millioner af fugle forbi den lille ø på en af verdens største trækruter fra det sydlige Afrika til Arktis. Planen er at lægge dele af Mandøs traditionelle landbrug om til mindre intensiv drift og mere natur.

Den danske Naturfond på Mandø

  • Budget: Der er afsat en ramme på ca. 25 mio. kr. Derudover kommer selve naturgenopretningen efterfølgende. Der skal også gøres mere for formidling af naturværdierne.
  • Projektindhold: Naturfonden vil erhverve arealer indenfor projektområdet med henblik på naturforbedringer. Det sker ved at udvikle større engområder, hvor der er mere vand på arealerne, så forstyrrelser undgås, og der sker en optimal naturpleje.
  • Parter i projektet: Esbjerg Kommune, Den Danske Naturfond, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Sydvestjysk Udviklingsforum.