Socialdemokratiet og SF har i et fælles udspil meldt ud, hvordan de ønsker at få naturen i Danmark tilbage på fode. Det skal blandt andet ske ved, at etablere 15 vilde naturparker på statens og kommunernes areal. Desuden skal halvdelen af al statsskov svarende til 55.000 hektar udlægges til urørt skov og 20.000 hektar privat skov skal på sigt være udlagt til urørt skov enten ved at bytte eller opkøbe privat skov.

- Det er indsatser for skovene, der virkelig vil give naturen et massivt løft og det er indsatser, der sagtens kan lade sig gøre selv på kort sigt. Så vi er begejstrede, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Biodiversitetens akilleshæl ligger i de danske produktionsskove. Over 40 procent af de arter, der er truede af udryddelse, lever kun i skov, mens yderligere 20 procent af dem, er tilknyttet skovene.

Her har foreningen ligesom forskerne peget på, at den nuværende plan for at udlægge urørt skov i Danmark er fint, men alt for uambitiøst. Her skal der udlægges i alt 23.000 ha urørt skov over de næste årtier. Man skal netop op på 75.000 ha. som partierne foreslår.

Store naturlandskaber

Danmarks Naturfredningsforening er også i sin analyse af behovet for skovnaturen kommet frem til, at der skal udlægges mindst 20 store, dynamiske skovlandskaber på over 1000 hektar.

- Store sammenhængende naturområder er afgørende for at få vendt tabet af biodiversitet og vi støtter derfor op bag udspillet, siger Reumert Gjerding.

Hvis S og SF kommer igennem med det fælles naturudspil, så må der ikke længere sprøjtes og gødes på naturbeskyttede arealer – de såkaldte §3-arealer. Desuden skal der lægges en langsigtet strategisk plan for, hvordan der tages vare truede arter i Danmark. Foreningen anerkender også partiernes erklæring om, at der fortsat skal fredes naturområder

Og ikke mindst, så skal muligheder for jordfordeling – altså bytte dårlig landbrugsjord, som kan være godt for naturen, ud med bedre landbrugsjord, være bedre end i dag. Det skal blandt andet ske ved at afskaffe tinglysningsafgiften i forbindelse med jordbytte, en national afdækning af, hvor jordfordelinger kan gennemføres, og midler til opkøb af jord.

- Vi støtter med al styrke op bag forslagene. Hvis de gennemføres, så kan det betyde et egentligt vendepunkt for naturen i Danmark, siger Maria Reumert Gjerding. Foreningen håber nu, at der kommer en fælles fodslag om en finansiering, så også landbrugserhvervet kan bakke op om forslagene.

Ny skovpolitik

Danmarks Naturfredningsforening har netop udgivet en ny skovpolitik.

Målet er at inspirere kommuner, stat, forsvaret, lodsejere, fonde, menighedsråd, godsejere og haveejere til at fremme vilkårene for biodiversiteten.

Læs den nye skovpolitik her

Globalt uddør arter nu 100-1000 gange hurtigere end sædvanligt. Det er sjette gang i klodens historie, at der sker så voldsom en masseuddøen, men for første gang er mennesket årsagen til dette.

I Danmark er alle ti typer af EU beskyttet skovnatur stærkt stærkt ugunstig bevaringsstatus, hvilket betyder, at de ikke vil klarer sig som varierede økosystemer med alle de tilhørende arter fremover uden en ekstrem indsats.

Generelt er arterne ved at uddø fordi, deres levesteder er blevet for få og dårlige gennem flere hundrede år. Det gælder for eksempel arter knyttet til gamle træer, dødt ved, skovmoser og blomsterrige skovlysninger.