Pesticidfabrikken Cheminova pumper hvert år giftige kemikalier ud i Vesterhavet ud for Harboøre Tange. Bl.a. stofferne arsen og kviksølv, som er skadelige for både fisk, havdyr og mennesker.

Det sker i følge DR i så store mængder, at det langt overstiger de grænseværdier, der er sat – og til et havområde, der i forvejen er stærkt belastet af de kemiske stoffer. Det er i modstrid med EU-lovgivningen, vurderer eksperter i miljø-ret, som DR har talt med.

Alligevel griber myndighederne ikke ind overfor den ulovlige og miljøskadelige forurening. Tværtimod så viser DR’s research, at Miljøministeriet af flere omgange har valgt at udstede redigerede retningslinjer, der i stedet gør det muligt, at udledningerne kan fortsætte.

- Det er stærkt kritisabelt, at de danske myndigheder ser ud til at tilsidesætte den lovpligtige beskyttelsen af vores havmiljø. Og at de gør det for at beskytte en række store virksomheder, der både kan og skal rense deres spildevand for skadelig kemi, inden de lukker det ud i vores allesammens hav, mener Henning Mørk Jørgensen, der er vandmiljørådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Under sin smukke indbydende havoverflade gemmer Vesterhavet på et spildevandsrør, der skyller stærkt forurenet industri-spildevand fra kemi-fabrikken Cheminova og ud i vandet. Fyldt med kemiske stoffer som arsen og kviksølv langt over grænseværdierne.

Flere danske havområder forurenes over grænseværdierne

Cheminova er langt fra den eneste virksomhed, der udleder giftige kemikalier over grænseværdierne – og Vesterhavet ikke det eneste danske farvand, der forurenes med dem.

Også Danmarks største anlæg til rensning af industrispildevand, Industrial Water Solutions (tidligere RGS Nordic) ved Skælskør, har fortsat tilladelse til at udlede store mængder miljøfarlige stoffer. Det sker til det lille havområde Agersø Sund, hvor grænseværdierne for en række af de udledte stoffer, også allerede er overskredet.

Det samme sker ifølge DR i Storebælt, hvor tjære-destillationsfabrikken Koppers i Nyborg står for udledningen.

DN kæmper for et rent og levende hav

Havet er den største og vildeste natur, vi har i Danmark. Men det er truet af blandt andet forurening med kemiske stoffer.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for at beskytte havet, dyrene og planterne, som lever i det.

Foto: Claus Garde Bergmann

På stranden ud for Cheminova er der forbud mod alle former for brug af havet pga. gammel forurening, der siver ud i havet ved høfte 42. Samtidig fortsætter kemi-fabrikken, der laver pesticider, med at forurene Vesterhavet med nye udledninger af sundheds- og miljøskadelig kemi.

De tre virksomheder Cheminova, IWS og Koppers har fået myndighedernes tilladelse til at udlede de miljøfarlige stoffer - og overtræder derfor ikke reglerne. Men miljøtilladelserne er alle af ældre dato og er givet på forældede vilkår, lyder det fra Henning Mørk Jørgen

- Det er et af de helt store problemer, at myndighederne lader virksomhederne fortsætte deres forurening af havet på baggrund af gamle forældede tilladelser. I stedet for at stille mere nutidige krav til rensningen af deres kemifyldte spildevand, siger han.

Stranden ud for den berygtede høfte 42 på Harboøre tange gemmer på en af Danmarks største såkaldte generationsforureninger. Her blev tøndevis af giftig kemi gravet ned, "dengang" man håndterede forurenende stoffer ved at hælde dem ud i naturen! Det gør man stadig den dag i dag, hvor et langt spildevandsrør dog udleder de kemiske stoffer lidt længere ude i Vesterhavet.

DN har bedt EU-kommissionen om at stoppe den ulovlige forurening

I efteråret 2023 kritiserede Danmarks Naturfredningsforening i et høringssvar, at der i en ny spildevands-vejledning fra Miljøstyrelsen blev mulighed for, at virksomheder fortsat kan udlede farlig kemi i vandområder, der i forvejen er belastet af de kemiske stoffer.

Samtidig er der i den ny spildevandsvejledning ikke lagt op til, at virksomheder eller myndigheder skal undersøge, om der i forvejen er problemer med konkrete kemiske stoffer i et havområde, inden der bliver givet tilladelse til at udlede flere af disse stoffer - og over grænseværdierne - i selv samme havområde.

Dermed lever Danmark ikke op til EU’s vandrammedirektiv, der forpligter medlemslandene til at sikre, at virksomhedernes udledning af spildevand ikke forringer vandmiljøet i havområder, der i forvejen har det skidt.

DN har derfor for nyligt sendt et såkaldt bekymringsbrev til EU-kommissionen med en opfordring til at stoppe den angiveligt ulovlige danske praksis for udledning af industrispildevand.

- Vi mener, at Danmark bevidst overtræder EU-loven for beskyttelse af vandmiljøet ved at lade forurening fortsætte på forældede tilladelser og ved at tillade en yderligere forurening af et i forvejen forurenet hav, siger Henning Mørk Jørgensen og fortsætter:

- Kemiske stoffer som tungmetaller og tjærestoffer er både miljø- og sundhedsskadelige, og vi har derfor som samfund sat grænseværdier for, hvor meget der må være og udledes af det i dansk hav. Al udledning af kemiske stoffer over grænseværdierne bør stoppe nu, og Danmark leve op til EU’s lov for et bedre vandmiljø. Det håber, at vi kan få EU-kommissionen til at hjælpe med at fortælle de danske myndigheder, lyder det fra Henning Mørk Jørgensen.

Cheminova er blot en af mange virksomheder i Danmark, der med myndighedernes velsignelse udleder kemiske stoffer over grænseværdierne ud i det danske hav. Det bør stoppes nu, mener DN, der har skrevet til EU-kommissionen for at få deres hjælp til at få Danmark til at leve op til EU's lovgivning for beskyttelse af vandmiljøet.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35
alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri