Rovfuglene i Sydeuropa, hvalerne i Nordsøen, og de sjældne klitter i Danmark er beskyttet af EU’s naturdirektiver. Det er disse direktiver, der har været igennem et såkaldt fitnesstjek og EU’s kommissærer har netop besluttet ikke at lempe direktiverne, som der ellers var lagt op til. Tværtimod skal medlemslandene i højere grad sikre, at naturbeskyttelsen faktisk gennemføres i medlemslandene. Det vækker glæde hos Danmarks Naturfredningsforening fordi, EU's naturbeskyttelseslovgivning udgør hele fundamentet for den danske naturbeskyttelse:

- Naturen i Danmark er presset helt i bund og vi har kun EU til at holde medlemslandene fast på sporet om at stoppe tabet af natur. I Danmark har skiftende regeringer - uanset partifarve - vist, at de er villige til at sætte naturværdierne over styr. Derfor er vi begejstrede for, at EU nu fastholder niveauet for beskyttelse af naturen og vi ser frem til, at der nu i stedet fokuseres på gennemførelsen af direktiverne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Samme mål over hele EU

EU’s naturdirektiver udgøres af et fugle-direktiv og et habitat-direktiv, som indebærer, at der er udpeget et netværk af beskyttede områder, natura 2000 områder. Direktiverne blev vedtaget helt tilbage i henholdsvis 1979 og 1992 for at sikre samme rammer for beskyttelse og benyttelse af naturen, i hele EU. Alle EU landenes landbrug og øvrige virksomheder har dermed samme juridiske bestemmelser som udgangspunkt for deres produktion.

Naturen beskyttes

I Danmark har natura 2000 beskyttelsen vist sig nyttig:

- Udlægning af sommerhusområder i de sjældne klit-naturtyper i natura 2000 områderne ved kysten i Vestjylland er eksempelvis helt udelukket som følge af direktiverne. Og det kan vi godt tvivle på også var tilfældet, hvis vi ikke havde direktiverne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmark har udpeget 250 Natura 2000 områder, som på land udgør omkring 8 pct. af arealet. Konkret betyder naturdirektiverne bl.a. andet, at etablering af større veje, omdannelse af natur til byzone og forurening med kvælstof med mere, ikke kan finde sted.

Naturbeskyttelse skal tages alvorligt

- Danmark har på mange områder formelt gennemført forpligtelserne fyldestgørende. Derfor vil opstramninger af den lovgivningsmæssige gennemførelse ikke blive så vidtgående i Danmark, som i mange af de øvrige medlemslande, hvor gennemførelsen halter. Men også i Danmark har beslutningen stor værdi fordi, den slår fast, at vi ikke skal slække, men derimod styrke indsatsen med at beskytte naturen. Det er således et klart signal om at naturbeskyttelsen skal tages alvorlig. Det er vi glade for, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.


Danmarks Naturfredningsforening samlede sammen med andre grønne organisationer en halv million underskrifter mod at lempe beskyttelsen og har senest sammen andre grønne organisationer i Danmark appelleret til den danske kommissær om at tale naturens sag i EU.

Naturbeskyttelsesdirektiverne er en EU-succeshistorie. De er bredt anerkendte som hjørnestenen i EU's indsats for at standse og vende tabet af biodiversitet og har ført til oprettelsen af det største netværk af beskyttede naturområder i verden – Natura 2000-netværket.

Omfattende videnskabelig evaluering viser, at naturdirektiverne er effektive til at beskytte naturen, når direktiverne er korrekt gennemført i medlemsstaterne. Ikke alene vores natur har gavn af naturbeskyttelsesdirektiverne.

Rig natur - mere velstand

De bidrager også til vores økonomiske velstand via de økosystemtjenester, naturen yder. Ifølge Kommissionen anslås de økonomiske fordele ved Natura 2000-netværket til 200-300 milliarder Euro om året. Kommissionen skønner også, at turisme og rekreative aktiviteter i forbindelse med Natura 2000-netværket understøtter mellem 4,5 og 8 millioner arbejdspladser.