Overimplementering. EU-duks.

EU-Kommissionen stikker nu en kæp igennem den danske selvopfattelse. Danmark gør det ganske vist rigtigt godt på nogle miljøområder.

Men når det kommer til naturen, er Danmark skurk, og den nøgne sandhed er, at en stor andel af de EU beskyttede naturtyper er i ugunstig eller ringe tilstand. Tilstanden for mange danske naturtyper kaldes i Kommissionens rapport om Danmark således for ”alarmerende”.

Kræver politisk handling

- Jeg håber, at politikerne nu dropper snakken om overimplementering og i stedet tager opgaven på sig. Faktum er, at naturen forarmes for øjnene af os, og der er ikke sat tilstrækkelige initiativer i gang fra dansk side, der vil ændre dette. Tværtimod vil vi se yderligere forringelser af naturen i de kommende år. Vi er vidner til politisk ansvarsforflygtigelse af værste skuffe og vi er som borgere i mange tilfælde endda med til at finansiere de tiltag, der giver os naturtabene, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

EU er bagstopper

Danmarks Naturfredningsforening er derfor glade for, at EU Kommissionen er en slags bagstopper for, hvor vidt man kan forringe naturværdierne. I den ny opgørelse over EU landenes evne til at gennemføre miljølovgivningen får Danmark således en blandet placering. Eksempelvis ligger vi i top, når det gælder grøn innovation, men når det gælder naturen, er Danmark så langt fra duks:

Af rapporten fremgår det:

”Det er alarmerende, at alle vurderinger af levesteder i skove er af typen ugunstig-ringe, og det samme gælder for de fleste levesteder i græsarealer, sumpe eller moser og kystområder. Danmark er et af de lande, der rapporterer om flest levestedsvurderinger med ugunstig status. Landbrug og forurening er de typer betydelige belastninger, som rapporteres oftest. Struktur og funktioner rapporteres som meget ugunstige for alle skovtyper, og foranstaltninger for skovbrug samt høj deposition af luftbåret nitrogen angives som trusler.”

- Vi er glade for, at også EU-Kommissionen gør regeringen opmærksom på problemerne, og vi er os fuldt ud bevidste om, at havde det ikke været for EU, så havde det stået endog rigtigt fælt til i Danmark. Nu tager vi kampen mod yderligere slækkelse af naturbeskyttelsen og vi håber, at danskerne og EU vil bakke os op, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Når det gælder naturen, anbefaler Kommissionen blandt andet at:

Øge indsatsen for at sikre, at Natura 2000-netværket forvaltes med henblik på en positiv bevaringsstatus for beskyttede levesteder og arter, i særdeleshed ved at reducere belastningen fra landbruget.

Og kommissær Karmenu Vella anbefaler alle landene generelt at implementere miljølovgivningen hurtigere:

" Den mangelfulde og ujævne gennemførelse af miljølovgivningen er ikke til gavn for nogen. En bedre gennemførelse af miljølovgivningen vil være til gavn for borgerne, myndighederne og økonomien", siger miljøkommissæren i en pressemeddelelse.

EU Kommissionen om biodiversitet:

Kommissionen anbefaler i sin rapport om eftersynet af landenes implementering blandt andre Danmark at "Styrke integrationen af biodiversitet i andre politikker, i særdeleshed for så vidt angår landbruget, men også i skovbrug, fiskeri, by- og infrastrukturplanlægning og turisme".

Kommissionen anbefaler at opstille klart definerede bevaringsmålsætninger, styrke de nødvendige bevaringsforanstaltninger for områderne og stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed for at kunne gennemføre disse og bevare/genoprette arter og levesteder af fællesskabsbetydning, så de opnår en positiv bevaringsstatus over hele deres naturlige udbredelsesområde.

Læs hele rapporten her

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08