Et område med mange sjældne planter i Frederikshavn Kommune bliver nu endelig fredet. Det sker, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet netop har stadfæstet den fredning af ådalene ved Krogens og Hørbylund Møllebække, som Danmarks Naturfredningsforening står bag.

Sagen blev rejst i maj 2017, og i januar 2020 traf Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del afgørelse om at frede området. Det er fredningsnævnets afgørelse, der nu er stadfæstet af klagenævnet.

Formand for Danmarks naturfredningsforening i DN-Frederikshavn-Læsø Flemming Thorning-Lund glæder sig over fredningen og fremhæver den sjældne biodiversitet i området.

- Ådalene omkring Krogens og Hørbylund Møllebække er et naturområde af meget stor botanisk og landskabelig værdi. Jeg er utrolig glad for, at Miljø- og Fødevareklagenævnet nu har besluttet at frede området for eftertiden. Det er rettidigt omhu og helt nødvendigt for at sikre ikke mindst de to sjældne arter Gul stenbræk og Blank seglmos, som Danmark har en EU-forpligtelse til at passe på, siger Flemming Thorning-Lund.

Læs: Sådan arbejder DN med fredninger

Vær med til at beskytte naturen i Danmark

Beskytter sjældne planter

Fredningsområdet på 70,6 ha, der ligger i Frederikshavn Kommune, består af to meget smukke, velbevarede ådale med vandløb, der snor sig i naturlige slyngninger. Højdeforskellen fra dalbunden til toppen af skræntener visse steder op til 15 meter.

De særlige arter og naturtyper i fredningsområdet er truet af tilgroning på grund af manglende naturpleje som græsning og høslæt. Med fredningen følger en naturplejeret til plejemyndigheden, kommunen, som derved har mulighed for sikre og forbedre naturværdierne.

Krogens og Hørbylund Møllebække og arealerne omkring udgør en botanisk lokalitet af national betydning. Her findes et af de få steder i landet med den yderst sjældne gule blomst Gul stenbræk, der stiller helt særlige krav til voksestedet. Den kan kun vokse i lysåbne vældmoser, hvor grundvandet kommer op fra undergrunden, og hvor vandtemperaturen hele året er konstant lav.

alt
Lena Bau
Fredningsmedarbejder

- Fredningen vil skabe sikkerhed for, at områdets meget betydelige biodiversitet baseret på naturtyper knyttet til vældprægede skrænter og - enge, der for landet som helhed er i tilbagegang, men som i de to nordjyske ådalsystemer fremdeles er intakte, ikke på længere sigt går til grunde, siger Flemming Thorning-Lund.

Sjældne planter er indikator for høj naturværdi

En del af området består af moser, hvor der en særlig type natur, som kaldes for væld. Palludella-væld er en meget sjælden form for vældtype, som der findes to af i fredningsområdet, og det er netop i et af disse væld, at Gul stenbræk vokser.

Blank seglmos er en anden sjælden art, der vokser i fredningsområdet, og ligesom Gul stenbræk vokser arten i vældmoser, men også i lysåbne kilder med fremsivende grundvand.

Nogle vil givetvis undre sig over hvorfor en relativ lille gul blomst og en mos er grundlag for en fredning. Men både Gul stenbræk og Blank seglmos er indikator for en god naturtilstand, og i ådalene vokser der i moser og enge langs vandløbene, og på overdrevene på skrænterne, en lang række af andre værdifulde, bl.a. seks arter orkidéer, Engblomme og Vellugtende Agermåne.