Naturen ved Næstved Øvelsesplads har ikke været gødet eller sprøjtet i næsten et halvt århundrede. Det betyder, at mange nøjsomme plantearter har fundet fodfæste i områdets overdrevsarealer.

Samtidig er der mange vådområder til stor gavn for naturen. Der er f.eks. mange permanente søer, moser og vandhuller samt en del periodiske vandhuller, som er opstået som følge af kørslen med tunge køretøjer i terrænet.

Vådområderne betyder at en lang række fuglearter yngler i området, og man kan også støde på flere såkaldte Bilag IV-arter, som Danmark har et helt særligt ansvar for at beskytte.

Nu er Danmarks Naturfredningsforening og Næstved Kommune gået sammen om at foreslå, at den enestående natur i området bliver fredet. Og det begejstrer kommunens borgmester Carsten Rasmussen:

- I dag bliver området flittigt brugt af børnefamilier, hundeluftere, motionister og naturelskere. Det er vigtigt for byrådet at bevare øvelsespladsen, så alle også i fremtiden kan få glæde af vores rige, bynære natur, siger han.

Læs mere: Hvad er fredninger, og hvorfor er der behov dem?

Naturen ved Næstved Øvelsesplads

  • Eksempler på planter: Merian, kællingetand, prikbladet perikon, humlesneglebælg, farve-reseda, slangehoved og hulkravet kodriver.
  • Eksempler på ynglende fugle: Grågås, gråstrubet lappedykker, sumpmejse og nattergal.
  • Eksempler på Bilag IV-arter, som skal beskyttes: Markfirben, stor vandsalamander og klokkefrø.

Tidligere var Næstved Øvelsesplads voldsomt drænet for at tilgodese de militære aktiviteter. Det har Forsvaret heldigvis ændret på, så der i dag generelt er mere vand i lavningerne på øvelsespladsen til stor gavn for fugle og andre dyr.

Forsvarets områder rummer unik natur

Forsvarsministeriet er Danmarks næststørste jordbesidder. De råder over ca. 30.000 hektar. En stor del af dem er er naturområder. De bruges til forskellige militære formål, og mange af dem rummer samtidig helt unik natur, som for eksempel Næstved Øvelsesplads.

Mange af disse træningsarealer er gennem tiden blevet overflødige for Forsvaret. Enkelte er så blevet fredet, nogle er overgået til Naturstyrelsen eller en kommune, og andre igen er solgt til private investorer.

For at sikre at naturværdierne og de rekreative kvaliteter på sigt bevares og udvikles, er det nu ambitionen at få gennemført en fredning af Næstved Øvelsesplads.

Læs mere: Her er der fredninger på vej i Danmark

Fredning vil fremtidssikre naturbeskyttelsen

For Danmarks Naturfredningsforenings fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch handler det om at sikre de store naturværdier og rekreative kvaliteter varigt for offentligheden:

- De her områder har af historiske grunde udviklet enestående naturværdier. Sammen med det store rekreative potentiale er det oplagt at sikre med fredning, så naturen fortsat kan plejes, og befolkningen bruge områderne, hvis Forsvaret skulle sælge dem. Det er helt enkelt rettidig omhu, siger hun og fortsætter:

- Allerede i 2009 forsøgte vi første gang at få øvelsespladsen fredet. Dengang var der aktuelle planer om at nedlægge øvelsespladsen, men det droppede man igen på grund af krigen i Afghanistan. Denne gang prøver vi med sovende bestemmelser, så Forsvaret kan bruge området lige så længe, de har behov for det.

Når Fredningsnævnet har modtaget fredningsforslaget, holder de et offentligt møde og en besigtigelse i området i løbet af få måneder. Fredningsnævnet træffer afgørelse om fredning inden for to år efter at sagen er rejst.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22

Hjælp os med at beskytte vores natur!