Harer, viber og lærker har svært ved at finde føde. Sommerfugle, bier og blomster presses på deres levesteder. Den danske natur har det elendigt, og alle rapporter peger på, at det store industrialiserede landbrug er årsagen.

Men bag landbruget står EU med massiv støtte og en landbrugspolitik, der i dag ikke tager hensyn til biodiversitet. Nu er chancen her for at ændre EU’s landbrugspolitik.

Naturen trykkes i bund

- Det er tåbelig, at vi ligefrem finansierer, at vores biodiversitet forsvinder, at vores rene grundvand er under pres og at livet i vandløb og fjorde vånder sig under enorme mængder næringsstoffer. Derfor byder vi aktivt ind i de forhandlinger, der nu skal være om fremtidens landbrugsstøtte. Vi mener, at det skal kunne betale sig for landbruget at sætte beskyttelse af biodiversitet over dagsprisen på korn og vi kan med stor ret forlange at få natur, rent vand og et sundt miljø igen for de mange milliarder kroner, vi hvert år sender efter landbruget, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hovedbudskabet fra DN er sendt til EU-Kommissionen, der netop nu er i gang med en modernisering og forenkling af den fælles europæiske landbrugspolitik - også kaldet CAP.

Som et indspark til dette arbejde har kommissionen inviteret borgere, organisationer og alle andre interesserede til at deltage i en spørgeundersøgelse, hvor man kan udtrykke sine ønsker til indretningen af fremtidens CAP.

Du kan ændre noget

- I dag støtter vi en produktion, der forurener eller ødelægger vores fælles naturressourcer, og vi støtter endda yderligere ved efterfølgende at betale for at rydde op efter forureningen. Jeg opfordrer alle grønne kræfter til at byde ind på udformningen af den nye landbrugspolitik og skrive deres ønsker til EU-Kommissionen, så vi kan få fælles goder for fælles penge, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening er gået sammen med en række andre europæiske grønne organisationer for at få maksimal indflydelse på udformningen af den fremtidige europæiske landbrugspolitik.

Det er vigtigt i Danmark, der i er særklasse et af Europas hårdest opdyrkede lande og EU Kommissionen har i en ny rapport netop konkluderet, at landbruget er den største enkeltfaktor til naturens dårlige tilstand.

11 ud af 17 naturtyper er i tilbagegang, og intet er i dag sat i gang for at ændre denne tilstand. Tværtimod. EU kalder da også tilstanden for den danske natur ”alarmerende.”

- Vi er med åbne øjne støttet den forkerte vej i årtier. Nu vil vi insistere på, at hvis vi som samfund stadig skal yde støtte til landbruget, så skal det ikke være på bekostning af vores naturressourcer. Vi må forlange en rig og mangfoldig natur, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforenings svar på EU-Kommissionens CAP-spørgeskema

EU-Kommissionens CAP-spørgeskema

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

EU-støtte skal belønne biodiversitet og økosystemer

  • Danmarks Naturfredningsforeningen anbefaler, at omlægning til mindre natur- og miljøbelastende landbrugsdrift skal støttes.
  • Det kan fx være til landbrug, der mindsker udledningen af kvælstof og fosfor, udfaser brug af sprøjtegifte og genopbygger jordens kulstofindhold til gavn for klimaindsatsen. Det vil skabe et klart incitament for landbruget til ikke at forurene.
  • Vi peger på, at der er behov for at omstille den fælles landbrugspolitik til en bæredygtig forvaltning af vand, jord, luft og biodiversitet. Landbrug beslaglægger en betydelig andel af landarealet - i udpræget grad i Danmark - og forvaltningen af disse betydelige landarealer spiller en meget stor rolle for tilstanden af EU's natur-, kultur- og miljøgoder, og for vedligeholdelse af økosystemer og naturgenopretning.
  • Modernisering af den fælles landbrugspolitik bør målrettes til at yde omstillingsstøtte til landbrugsproduktioner, der aktivt mindsker miljøbelastningen og fremmer beskyttelsen af biodiversiteten.
  • Dvs. en omstillingsstøtte til, at landbrug kan mindske næringsstofudledningen til naturen og vandmiljøet og forurening med tungmetaller i jord og vandmiljø, til udfasning af brug af sprøjtegifte, til genopbygning af dyrkningsjordens kulstofreserve og til beskyttelse af biodiversiteten.
  • Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at omstillingsstøtten målrettes omstilling til økologisk produktion.