Danmark bryster sig af at være et grønt foregangsland. Men når det kommer til natur og biodiversitet har piben fået en anden lyd efter regeringsdannelsen. Regeringen vil nemlig rejse til EU med en plan om at udvande kommissionens forslag til en naturgenopretningslov, hvilket fremgår af en orientering til Folketinget om regeringens tilgang til de kommende EU-forhandlinger.

Den europæiske natur er i tilbagegang. Derfor ville EU genetablere ødelagte naturområder, så 20 procent af EU's areal i 2030 skal være naturgenoprettet. Både til lands og til vand. Men det er alt for ambitiøst, mener den danske regeringen, som vil tilpasse forslaget, ”hvor det vurderes at være særligt indgribende eller uforholdsmæssigt byrdefuld” overfor erhvervsinteresser som landbrug og fiskeri med bundslæbende redskaber. Regeringen vil også arbejde for en ”reduktion af samlet målsætning for naturgenopretning”.

Hos det grønne kontaktudvalg, som er en samling af grønne NGO’er i Danmark, er reaktionen usædvanligt skarp. I et opråb til Folketinget og regeringen udtrykker organisationerne deres dybe bekymring over regeringens linje, som er ”dybt betænkelig” og uambitiøst i forhold til at naturbeskyttelsen.

Hjælp os med at beskytte naturen!

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for mere og bedre beskyttet natur.

 Politisk arbejder vi for at beskytte naturens mangfoldighed ved at skabe mere plads til naturen og sikre bedre beskyttelse af vores nuværende natur.

Er du enig? Så støt os ved at blive medlem.

For selvom EU netop vurderer meget store samfundsgevinster ved naturgenopretningsloven – for Danmark alene til en værdi af 23 mia. kroner årligt – ser regeringen alene forslaget som en byrde. Det er en bekymrende tilgang fra regeringen, mener de grønne organisationer.

Sådan lyder kritikken fra de grønne organisationer

DOF BirdLife - formand Egon Østergaard:

- Det er ubegribeligt, at regeringen ikke vil bane vejen for meget mere EU-støtte til naturgenopretning. Naturgenopretning er et fremragende værktøj, der på samme tid kan afhjælpe biodiversitetskrisen, klimakrisen, mindske udledningen af næringsstoffer, sikre renere drikkevand og give befolkningen mere plads til rekreative aktiviteter – ikke mindst i Danmark, hvor vi har så lidt natur.

Danmarks Sportsfiskerforbund - formand Torben Kaas:

- Vi er dybt foruroligede over Regeringens kursskifte, når det kommer til beskyttelse og genopretning af naturen i Danmark og EU. Vi står i en historisk alvorlig natur- og biodiversitetskrise, både på land og i havet, så det haster med at få indført de nødvendige initiativer til at vende udviklingen – ikke bremse dem.

WWF Verdensnaturfonden - generalsekretær Bo Øksnebjerg:

- Regeringen har et gammeldags og forfejlet syn på naturens betydning for økonomien. Mere natur betyder større vækst, rent vand og større fødevaresikkerhed. Flere videnskabelig dokumenterede forsøg viser fx, at vi vil kunne fange op til dobbelt så mange fisk, hvis vi omlægger en tredjedel af vores havbund til vild natur. Tager Danmark ikke naturkrisen alvorligt, får det store negative konsekvenser for vores økonomi.

Dyrenes Beskyttelse - direktør Britta Riis:

- Regeringens tilgang vil betyde en kraftig udvanding af det ellers meget ambitiøse udspil fra EU-Kommissionen. Det er ganske omfattende arealer, regeringen her lægger op til skal fritages. Alene arealerne, der er udlagt til vedvarende energi i havplanen, udgør ca. 30 procent af Danmarks havareal. Den danske havplan er i forvejen slet ikke ambitiøs nok, og Danmark er langt fra målsætningerne om beskyttede havområder.

Rådet for Grøn Omstilling - direktør Bjarke Møller:

- Jeg er rystet over, at regeringen vil udvande Kommissionens fremsynede forslag. Den europæiske naturgenopretningslov vil være et stort fremskridt for Danmark. Den kan blive en vigtig løftestang for at styrke vores trængte natur og biodiversitet. I RGO er vi også glade for, at forslaget ikke forhindrer en kraftig udbygning med f.eks. havvind, der er afgørende for at frigøre os fra fossile brændsler. Kommissionen fastslår klart i forslagets kapitel 2, at medlemslandene udenfor Natura-2000 områderne godt kan gennemføre projekter af afgørende offentlig interesse, ift. klimaforandringer eller ved force majeure.

Greenpeace - Kristine Clement, Kampagneleder for landbrug, skov og natur:

- Det er dybt pinligt, at Danmark som selvudnævnt “grønt foregangsland” vil underminere ny EU-lovgivning om at beskytte natur for at pleje det industrielle landbrugs og fiskeris kortsigtede økonomiske interesser. Vi står midt i en global klima- og biodiversitetskrise. Naturgenopretning er en vigtig nøgle til at løse begge kriser, og der er ingen tid at spilde. Kloden kalder på ansvarlige politikere.

Verdens Skove - formand Anders Morten Christoffersen:

- Dansk natur er i ekstrem dårlig forfatning og naturgenopretning er derfor helt essentielt, hvis vi skal stoppe tilbagegangen af arter og sikre bæredygtige økosystemer i fremtiden. Det er derfor virkelig ærgerligt og trist, at den danske regering modarbejder vigtige og positive tiltag fra EU. Det er for os en overraskelse, at regeringen vælger at indtage en så bagstræberisk position i EU, som er så langt fra de fine, lovende grønne ord i regeringsgrundlaget.

Dansk Pattedyrforening - naturpolitisk repræsentant Charlotte Moshøj:

- Ønsket om at undtage forsvarets arealer fra naturgenopretnings forpligtelser, er stik imod den nuværende målsætning om mere natur på forsvarets arealer. Forsvarets hede og skovområder udgør i dag nogle af Danmarks største sammenhængende og øde naturområder, der bl.a. understøtter store bestande af hjortevildt, samt agerer ynglehabitat for den beskyttede europæiske ulv.

Danmarks Naturfredningsforening - præsident Maria Reumert Gjerding:

- Det er enormt fortvivlende at regeringen skifter så markant kurs på en af de vigtigste initiativer i EU på det grønne område. Vi håber virkelig, at regeringen vil slå bak og finde tilbage til den konstruktive og ambitiøse tilgang i forhold til at genoprette den natur, som er i så voldsom tilbagegang i både Danmark og i EU.

alt
Emil Nielsen
Pressechef

Fakta: Her er regeringens linje til forhandlingerne

”Regeringen finder i den forbindelse, at forslaget bør tilpasses, hvor det vurderes at være særligt indgribende eller uforholdsmæssigt byrdefuldt. Dette gælder bl.a. genopretningsmålene for marine økosystemer, der forventes at være vanskelige at opnå i betragtning af de arealmæssige behov til planlagte og fremtidige klima- og energiaktiviteter, råstofindvinding, transportinfrastruktur og bundslæbende fiskeri. Regeringen ønsker at opretholde muligheden for et økonomisk bæredygtigt fiskeri”.

”Regeringen finder det centralt, at forslagets negative statsfinansielle og erhvervsøkonomiske konsekvenser nedbringes væsentligt, og at Danmark fortsat kan prioritere væsentlige hensyn såsom energi- og fødevareproduktion, anlæg og udvidelse af transportinfrastruktur og forsvarsaktiviteter”.

”Regeringen finder det centralt, at områder med væsentlig samfundsmæssig interesse, herunder udbygning af VE og forsvarets aktiviteter, nationalt kan undtages for yderligere forpligtelser, hvormed undtagelser medfører tilsvarende reduktion af samlet målsætning for naturgenopretning.”