Det våde danske vintervejr har givet problemer med forhøjet vandstand og oversvømmelser i det meste af landet. Således også i Ryå i Nordjylland, hvor markerne langs åen mange steder står helt under vand.

Efter at Brønderslev Kommune i samarbejde med Jammerbugt Kommune sidste år var ude med de store gravemaskiner, er vandet nu nået endnu hurtigere til det store dyrkede vandlidende areal mellem Stavad Bro og Toftegaards Bro.

Der blev der gravet op på en 6,5 kilometer lang vandløbsstrækning, hvor også brinkerne blev frilagt. Det krævede at kommunen skulle givet en dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 med efterfølgende høring.

Men lige lidt har det hjulpet, fortæller Søren Rosenberg, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt Kommune:

- Den massive opgravning af brinker, som kommunen har lavet, har ikke hjulpet. Der er stadig problemer langs åen, hvor der er gravet ud, og man har samtidig eksporteret en del af problemerne omkring vand på markerne længere nedstrøms i åen. Det store og dyrkede lavbundsområde er oversvømmet på en strækning mellem Stavad Bro og til Toftegaards Bro, siger Søren Rosenberg.

Artiklen fortsætter under videoen.

Havets overflade bestemmer

Danmarks Naturfredningsforening dokumenterede allerede sidste år de massive ødelæggelser af åen. Det kan du læse mere om her.

Søren Rosenberg påpeger, at faldet i åen er relativt lille og at vandet aldrig kan løbe hurtigere ud af åen, end Limfjorden tillader.

- Konsulentfirmaet Orbicon har tidligere opmålt hele Ryå systemet, og her var konklusionen klar: Der er ingen fald fra strækningen fra Den Hvide Bro og til Limfjorden. Det betyder altså, at oprensninger og udgravninger ikke vil hjælpe på oversvømmede marker, andet end forarme naturen. Man kan ikke grave sig ud af problemerne i Ryå på grund af vandstanden i Limfjorden, siger Søren Rosenberg.

Jordfordeling er løsningen

Han peger i stedet på, at jordfordeling er løsningen på problemerne omkring oversvømmelser af Ryå.

- Problemerne er opstået, fordi man har opdyrket arealer, som åen gennem alle tider har brugt til at styre vandmængderne med. De problemer vil i fremtiden desværre kun vil blive endnu voldsommere på grund af mere vådt og vildt vejr i Danmark. Derfor er der brug for handling nu, og det kræver, at der er fokus på varige og fælles løsninger, som jordfordeling vil være, siger Søren Rosenberg.

Han understreger, at vi som samfund bliver nødt til at gøre op med os selv, om vores åer skal være natur og samtidig en del af fremtidens klimasikring, der holder vandet tilbage længere oppe i systemet.

Eller om åerne skal det være rene afvandingskanaler for landbruget med deraf følgende problemer nedstrøms.

- Et kig opstrøms Ryå fra Manna Bro til Grønborg Bro er i dag et skræmmende syn. Overhovedet ingen brinkvegetation og en bræmme som ligner en græsplæne. Her er ikke plads til vandinsekter som Blåvinget Pragtvandnymfe, isfugl eller odderens skjulesteder. Aborrerne har ingen ynglemuligheder, nu hvor tagrørene er væk, siger Søren Rosenberg.

Ryå bør genetableres

Åen er her lavet om til en motorvej, hvor vandet hurtigst muligt skal transporteres væk, og det har nu vist sig som en blindgyde:

- Derfor er der brug for at genetablere Ryåens oprindelige funktion med at holde på vandet opstrøms længst muligt. Det handler også om at fjerne drænrør, etablere sandfang, genskabe de naturlige lavninger og genslynge åen, efter den i 1954 blev gravet ud som en lige kanal, siger Søren Rosenberg.

På den måde kan den forventede øgede vandmængde opsamles af de naturlige våde og ferske enge, som med en god vegetation langt bedre kan holde og forsinke vandet end de nuværende marker, som ligger under åens niveau.

Ryå - Danmarks langsomst løbende å

Ryå er Vendsyssels største og længste vandløb. Den har sit udspring i Jyske Ås, løber langs kanten af Danmarks tidligere største højmose, Store Vildmose, og videre ned til Aabybro og ud i Limfjorden ved Haldager.

Hele Ryå er udpeget som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3, og en længere strækning af Ryå er en del af Habitat- og Natura 2000 området Store Vildmose.

De store naturværdier i og langs vandløbet sammen med det faktum, at Ryå er Danmarks langsomst løbende å, udløser hvert år kampe om, hvorvidt vandløbet skal graves dybere i forsøget på afvande landmandens marker.

Oprensning af åen

Resultatet af oprensningen er forringede forhold for vandløbets plantearter, smådyr, fisk, fugle og for den særligt beskyttede odder, der lever på brinkerne.

Danmarks Naturfredningsforening står fast på, at vandløbet ødelægges omsonst, da vandet uanset ikke løber hurtigere ud i Limfjorden end havspejlet tillader. Det viser årets billeder også.

Inden gennemførelse af så stort et oprensningsprojekt på den 6,5 km. lange vandløbsstrækning, hvor også brinkerne blev frilagt, skulle Kommunen først have givet en dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 med efterfølgende høring.