Netop nu færdigbehandler Folketinget en lov som ændrer navn og sammensætning på det eksisterende Natur- og miljøklagenævn. Fremover skal nævnet hedde Miljø- og Fødevareklagenævnet, men nævnet skal ikke længere prioritere naturen som før.

Det nye nævn inddeles i 9 faglige afdelinger: industri, jordforurening, grundvand og vandforsyning, jordbrug, marin, ferskvand, fødevare og veterinære forhold.

Planloven flytter til et andet klagenævn mens det tidligere Fødevareklagenævn indlemmes.

- Det er stærkt påfaldende, at natur og biodiversitet slet ikke indgår som en af nævnets faglige grupper. Hvorfor har et klagenævn, som skal tage vare på hele vores naturlovgivning, ikke en faglig afdeling om emnet? I stedet skal naturen på land frem over alene skal behandles i relation til landbruget, og ikke længere som et selvstændigt emne, siger natur & plandirektør i Danmarks Naturfredningsforening, Michael Leth Jess.

Naturen nedprioriteres

Naturen på land skal ifølge lovforslaget fremover primært alene vurderes i det omfang den påvirkes af landbrug. Men det er helt utilstrækkeligt, mener foreningen.

- Naturen bliver med lovforslaget nedprioriteret ved at blive smidt ind i en faggruppe, der også skal behandle alt mulig andet end natur. Naturen er et meget stort fagområde, og derfor er det helt utilstrækkeligt, at den nu fremover skal behandles i afdelingen om jordbrug, siger Michael Leth Jess.

Ifølge lovforslaget skal to sagkyndige tale naturens sag, men samtidig have viden inden for jordbrugs- og landbrugsdrift, arealforvaltning, husdyrproduktion, planteavl samt håndtering og anvendelse af husdyrgødning, miljøteknologier, som anvendes indenfor jord- og landbrug, herunder særligt kendskab til BAT, jord- og herudover landbrugsbedrifters påvirkning af natur, specielt terrestrisk natur og overfladevand, herunder internationalt beskyttede og § 3-beskyttede naturtypers tålegrænser for tilførsel af næringsstoffer og næringsstofudvaskning fra landbrugsdrift til overfladevand og grundvand.

- Det taler vist for sig selv. Vi efterlyser, at den terrestriske natur – altså naturen på land, biodiversitet og fredninger tildeles en egen faglig afdeling i det nye miljø- og fødevareklagenævn, siger Michael Leth Jess.

Det nye Miljø- og Fødevareklagenævn blev besluttet med regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra november 2015 og aftalen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Konservative Folkeparti om ”Danmark i bedre balance– Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet” fra juni 2016.

Aftalerne siger ikke noget om hvordan det nye Miljø- og Fødevareklagenævn nærmere tænkes sammensat.

Dette spørgsmål står altså forligspartierne frit for at diskutere nærmere.

Lovforslaget om nyt miljø- og fødevareklagenævn behandles i morgen i folketingssalen og forventes vedtaget på mandag af Folketinget.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28