Det enorme tab af vilde plante- og dyrearter kloden rundt fortsætter, og verden er meget langt fra at nå sine egne mål om at stoppe tabet af natur senest 2020. Det gælder også Danmark, som kun har nået ét af de 20 internationale naturmål. Især halter det i Danmark med at bremse tabet af udryddelsestruede arter og koralrev, og det går alt for langsomt med at genoprette tabte naturområder.

- Nu skal ministrene hjem og i arbejdstøjet. De skylder befolkningerne at vise, at de mener det alvorligt, når de lover at tage de nødvendige skridt for at bevare naturen. I Danmark har regeringen en stor opgave i at sikre, at hensynet til naturen tænkes langt bedre ind særligt i landbrugsdriften, men bestemt også i skovbruget og i erhvervsfiskeriet, siger Ann Berit Frostholm, naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening som er repræsentant for 25 miljø- og udviklingsorganisationer i 92-gruppen ved COP13. Ved forhandlingerne i Mexico har EU understreget, at Cancun-deklarationen har stor politisk vægt.

Derfor forventer Danmarks Naturfredningsforening også, at der nu sættes handling bag de fine ord i Danmark – særligt fordi miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen deltog i COP13 og medvirkede til forhandling af aftalen.

Naturfattige Danmark

Og der er brug for handling i Danmark. På trods af sin store velstand er landet et af de mest fattige, når det gælder natur, og naturindsatserne er typisk blot et halehæng til landbrugspolitik, fiskeripolitik eller lignende.

Desuden er naturområderne små og opsplittede og belastet af ammoniakfordampningen fra de store opdyrkede arealer. Hvis den politiske vilje, oprigtighed og evne er tilstede, kan COP13 derfor få reel betydning i Danmark.


- Ud over den gode beslutning om at indarbejde naturhensyn i flere sektorer, så har parterne også besluttet en kortsigtet handlingsplan for naturgenopretning, som landene nu skal hjem og implementere. Det er vigtigt for naturgenopretning giver bonusvirkning på flere områder. Først og fremmest skabes flere levesteder, og det har en positiv effekt for dyre- og plantelivet. Men naturområder lagrer også CO2, hvorved klimaeffekterne bremses, og så har naturen en positiv effekt på folkesundheden, siger Ann Berit Frostholm. Hun understreger, at Danmarks Naturfredningsforening sammen med de øvrige grønne organisationer nu ser frem til en drøftelse på Christiansborg af, hvordan Danmark kommer videre med implementeringen af de internationale naturmål.

Miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen svarer via sit pressekontor på Danmarks Naturfredningsforenings henvendelse, at han endnu ikke har kommentarer til, hvad der skal komme ud af Cancun deklarationen.

Det er ikke kun ved COP13, at politikerne har fået til opgave at implementere naturhensyn bedre i al lovgivning. Også EU har netop besluttet, at de naturdirektiverne, som lægger til grund for eksempel Danmarks naturbeskyttelse, skal implementeres bedre i medlemslandene.

Tal om naturen

Naturen mangler plads i Danmark. 61 procent af Danmark er landbrug. Godt 13 procent af arealet er produktionsskov, mens veje, byer og øvrig infrastruktur optager 12 procent af landet.

Presset ind mellem marker, byer og veje ligger naturen. Ud af et samlet areal på godt 43.000 km2 har naturen blot 560.000 ha svarende til omkring 13 procent. Dertil kommer, at naturen er voldsomt opdelt og Danmark er Europas 9. mest fragmenterede land.

I Danmark vurderes 369 arter af dyr og planter til at være kritisk truede. Men på trods af dette, er der blot for en enkelt kritisk truet art lavet en plan for overlevelse, og det gælder sommerfuglen Hedepletvinge.

En af de arter, som der ikke har en plan for overlevelse, er storken. For 200 år siden levede der 10.000 hvide storke-par i Danmark. I år var der blot to ynglende par.

I Danmark vurderes 2.262 arter af dyr og planter til at være enten forsvundet, truet, sårbare eller nært truet. Men på trods af dette, så har Danmark endnu ikke nogen national artsforvaltningsplan.