Hele fire EU-direktiver skønnes overtrådt i forbindelse med den nye lov om husdyrbrug, regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vedtog i februar i år.

Loven betyder kort fortalt, at ændringer i udbringning af gylle ikke længere skal vurderes og godkendes i kommunerne. Dermed bliver al udbringning af gylle nu reguleret af nye generelle regler.

Mangler hensyn til natur og miljø

- Vi bakker op bag forenklede regler, og vi anker således alene på, at den nye lov ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser hensynet til grundvand, natur og miljø, siger Lisbet Ogstrup, seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Og det er hele forudsætningen for, at gylleudbringning alene kan reguleres generelt.

Den nye lov strider mod VVM-direktivet fordi, de nye generelle regler for husdyrbrugs arealer på flere punkter ikke sikrer, at der ikke vil kunne ske en væsentlig indvirkning på miljøet.

Naturen ikke beskyttet

Også EUs habitatdirektiv vurderes overtrådt, fordi der med de nye regler kan ske skade på de ellers EU-beskyttede Natura 2000-områder. Heller ikke de såkaldte bilag IV arter – dvs. beskyttede arter efter EU's naturdirektiver, tilgodeses i de nye generelle regler for husdyrbrug.

- Og den går altså ikke – ligesom det heller ikke vil være nok, at regeringen varsler en løsning fremadrettet. Disse hensyn skulle være indarbejdet i lovgivningen, hvis den skal erstatte de konkrete vurderinger og godkendelser. Ellers er det i vores optik et klart brud på direktiverne, siger Lisbet Ogstrup.

Grundvand og søer står udenfor

Nitratdirektivet slår fast, at der ikke må ske øget udledning af kvælstof til grundvandet. Men det sker ikke desto mindre med den nye model til at regulere husdyrbrug.

Vandrammedirektivet siger, at tilstanden af alle forekomster af grundvand skal beskyttes. Det sker ikke med de nye regler.

Især det øvre grundvand, vil kunne blive yderligere belastet med kvælstof. For langt hovedparten af søerne er der heller ikke værn at hente i den nye regulering, der nemlig ikke sikrer mod belastning med fosfor.

Håber EU vil komme til hjælp

- Vi håber, at EU-Kommissionen nu vil hjælpe regeringen med at få den rigtige balance mellem landbrug, natur og miljø - akkurat som målet tilsiger. Sker det ikke, vil den nye målrettede regulering og dermed fødevare- og landbrugspakken blive et sort kapitel for naturen og miljøet og derfor også i sidste ende for landbruget, siger Lisbet Ogstrup.

Den nye lov om regulering af husdyrbrug og arealregulering trådte i kraft 1. juli i år.

Læs klagen over den nye regulering af husdyr her

Det er anden gang, DN klager over regeringens landbrugspakke

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08