På Lolland ligger der et fantastisk naturområde på 196 hektar. Skarholm, som området hedder, ligger mellem Bredfjed og Tjørnebjerg på Lollands sydlige kyst.

Det har ligget udyrket hen siden år 2000, og nu skal det fredes. Det skal det, så det ikke risikerer at blive genopdyrket mi fremtiden.

- Det store fantastiske naturområde har været truet af, at lodsejere frit har kunne opdyrke jorden og dermed ødelægge den nyopståede natur. Det er et held, at det endnu ikke er sket, vurderer Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.

Fordi området har fået lov at lige urørt hen, så har det på relativt få år udviklet sig til det mest fantastiske naturområde.

Sjældne arter og varieret natur

Naturområdet har både stor landskabelig skønhed og et rigt dyre- og planteliv, herunder mange truede og sjældne arter.

- I området er der bl.a. fundet de sjældne planter hjorterod og ager-kohvede. Den meget sjældne løbebille lever også i området. Det er faktisk det eneste sted i hele Skandinavien, hvor den lever. Alt det er tegn på, at vi har at gøre med et område med en rigtig høj naturkvalitet. Det er vigtigt at bevare sådan et område, siger Birgitte Bang Ingrisch.

Området rummer samtidig en mosaik af mange naturtyper som større, lavvandede søer, mindre vandhuller, mose, eng, overdrev, hede, vedvarende græs og et par ældre småskove.

Et paradis for trækkende fugle

Området regnes for en af det sydlige Danmarks vigtigste rastepladser for trækfugle, og det er et enestående område for svømme- og vadefugle i yngletiden.

- De rastende gæs og ænder tælles i tusinder. Området er også af særlig betydning for trækkende vadefugle som brushane, lille kobbersneppe og sandløber. Ligesom rovfugle som hvepsevåge, rød glente og lærkefalk er at finde i området, siger Birgitte Bang Ingrisch.

Søerne med deres uforstyrrede øer og holme er bl.a. ynglested for de sjældne fugle klyden og tranen.

Fredningssagen

 • Den 29. september 2020 blev fredningsforslaget indsendt til fredningsnævnet
 • Fredningsnævnet inviterer herefter alle interessenter til et offentlig møde om fredningssagen
 • Efter mødet vil der være en besigtigelse. Dvs. en inspektion af området.
 • Herefter går der maks to år, før fredningsnævnet skal træffe beslutning om, hvorvidt de mener, at fredningen skal gennemføres
 • Beslutter fredningsnævnet at gennemføre fredningen går sagen automatisk videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, fordi erstatningen forventes at ligger over ½ mio.
 • Klagenævnet skal vurdere, om fredningsværdierne modsvarer erstatningen til lodsejerne, , som ikke længere kan dyrke deres jord
 • Lodsejerne har også mulighed for at klage over fredningsnævnets afgørelse til samme Miljø- og Fødevareklagenævn, hvis de er uenige i hele eller dele af fredningen.
 • Herefter skal Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer om fredningen skal afvises eller gennemføres helt eller delvist.

Lodsejer og Lollands Kommune bakker op om fredning

Lollands Kommune takkede efter nogle overvejelser ja til at være medrejser på fredningssagen, efter invitationen fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Samtidig med, at kommunen takkede ja, besluttede den største lodsejer i området, som ejer 167 hektar ud af områdets samlede 196 hektar, at han også kunne bakke op om fredningen. Det er rigtig dejligt med sådan en opbakning til sagen, forklarer Birgitte Bang Ingrisch.

Nu er fredningsforslaget sendt til fredningsnævnet.

Læs mere om fredninger

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 61 69 18 22