Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening står sammen bag den fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen, som fredningsnævnet netop har besluttet. Det har været et hurtigt og effektivt samarbejde, som i løbet af kun godt 2 år har resulteret i en fredning.

I Danmarks Naturfredningsforening er den lokale DN-formand i Vordingborg Martin Vestergaard stærkt begejstret for den særlige beskyttelse en fredning giver de gamle træer i området:

- Ikke mange steder i landet har man bevaret en byskov med så gamle træer. Det er helt fantastisk at de har fået lov at stå trods presset fra byudviklingen. Og nu skal de stå til de segner af sig selv, til uvurderlig gavn for biodiversiteten!

Vær med til at beskytte naturen i Danmark

I gennemsnit bliver der årligt fredet to naturområder i Danmark på vores initiativ. Danmarks Naturfredningsforening er den eneste organisation i Danmark med ret til at rejse fredningssager. vil du være med til at kæmpe for mere fredet natur?

Smuk og gammel natur truet af byudvidelse

Kirkeskoven er en enestående oprindelig løvskov med mere end 200 meget gamle træer, som hver især er levested for et utal af sjældne og rødlistede arter. Træerne er en blanding af hovedsagelig eg, småbladet lind, spidsløn, ask, bøg, naur, avnbøg, storbladet elm og småbladet elm.

Ud over de mange gamle veterantræer lever i hvert fald 6 arter af flagermus, 7 rødlistede svampe og en lang række sjældne og rødlistede insekter. Men skoven er dårligt undersøgt og grundigere eftersøgninger ville uden tvivl give en meget lang liste.

Gennem de senere år har der været forskellige trusler imod både Kirkeskoven og Kirkeengen. I Kirkeskoven har der været flere indgreb med fældning af gamle træer, som har været skadelige for skovens biodiversitet, og for år tilbage var der forslag om sportshals-byggeri tæt på skovpavillonen. For få år siden var der forslag om vej- og parkeringsareal på Kirkeengen, men lige som med halbyggeriet, blev disse ideer heldigvis ikke realiseret.

Læs mere om DN's arbejde for fredninger

Fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen

  • Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har sammen rejst forslag om fredningen af områderne.
  • Fredningsområdet omfatter i alt 12 ha. Fredningen er gennemført af fredningsnævnet, og afgørelsen forventes at være endelig.
  • Hvis fredningsafgørelsen imod forventning påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, så kan der gå yderligere et par år, før sagen er endeligt afgjort.
  • Læs mere om fredningsafgørelsen.

Forfædrenes vilde arv

Allerede på gamle raderinger fra 1600-tallet er der skov, der hvor kirkeskoven er i dag. Flere af træerne fra dengang står der endnu og er derfor 350 år gamle eller måske endnu ældre. Driften af Kirkeskoven har hidtil haft som mål at bevare de gamle træer, sikre naturlig foryngelse samt undgå beskæring og andre indgreb. Men uden en fredning kan driften ændres, hvis den politiske vilje til at beskytte naturværdierne ændrer sig. Vordingborgs borgmester, Mikael Smed, understreger fredningens betydning:

- Når vi har så vigtige naturværdier i kommunen, så er det vores pligt at beskytte dem bedst muligt. Og her ser jeg fredning som den oplagte mulighed, fordi fredningen i princippet varer i al evighed. Det betyder at kommende byråd også skal respektere fredningen.

På billederne ses henholdsvis kirkeskoven og kirkeengen

Kirkeengens fine natur

I forlængelse af Kirkeskoven mod øst ligger Kirkeengen neden for Vordingborg Kirke. Den udgør med sine græssende kreaturer en lille landskabelig perle. Kirkeengen er først og fremmest smukt beliggende mellem skoven og ruinterrænet med Gåsetårnet.

Der vokser mange gamle kulturplanter på de højere liggende dele af Kirkeengen op ad kirkegårdsmuren, f.eks. den sjældne hjertespand, ligesom der på ruinterrænet findes en lang række relikter fra middelalderen, som blev indført af munkene og har overlevet helt op til vores tid.

Kirkeengen har stort potentiale for at få en endnu bedre naturtilstand, og f.eks. kan man med den rette pleje forvente en dag at se gøgeurt, ligesom den grønbroget tudse, som tidligere ynglede i søen på engen, forhåbentlig vender tilbage.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22

Object reference not set to an instance of an object.