Enebærklit, kalkoverdrev, kildevæld og rigkær. Rapporten ”Vandmiljø og Natur” fra DCE viser at af 17 af de naturtyper, der er omfattet af EUs habitatdirektiv, er de 11 i tilbagegang.

Og konklusionen er sket på baggrund af målinger foretaget i en periode fra 2004 til 2015. Danmarks Naturfredningsforening kalder på handling:

Efterlyser flere indsatser

- Forværringen er sket over en længere årrække og dermed bærer skiftende røde- og blå regeringer alle et ansvar. Forværringerne er i åbenlys modstrid med forpligtelserne over for EU. Derfor har vi både en forhåbning og forventning om bred opbakning til, at man nu strammer op på naturindsatserne og kommer med en varig plan, der får stoppet tilbagegangen i naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

De nye tal afdækker tilstanden i den EU beskyttede natur i Danmark – kaldet Natura 2000 områderne. Danmark er i forvejen absolut i bunden i EU, i forhold til hvor stor andel af landarealet, der er udpeget som Natura 2000 område.

Alligevel er Miljø- og fødevareministeren netop nu ved at undersøge, om arealer kan udtages af de danske Natura 2000 områder, så Danmark reducerer andelen af udpeget landareal yderligere.

Forsker: Alarmerende

Den nye rapport fortæller også noget om naturen udenfor de beskyttede områder. Bettina Nygaard, seniorrådgiver ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet siger til netavisen Altinget: Overvågningen sker på den gode del af Danmarks natur.

Når man ser tilbagegang dér, hvor der er opmærksomhed fra statens side, er det et skidt tegn for naturtyper og biodiversitet i hele Danmark”, siger forskeren, der kalder udviklingen ”alarmerende.”

Og forværringen er i høj grad både alarmerende og uacceptabel, mener Danmarks Naturfredningsforening, der gør opmærksom på, at Danmark er bundet af EU’s Habitatdirektiv.

Her er ganske vist ingen tidsfrist for opnå det, der kaldes ”gunstig bevaringsstatus” for naturtilstanden i Natura 2000-områderne, men det står til gengæld krystal klart, at naturen ikke må gå tilbage.

Mindste og ringeste natur

- Vi har ikke meget natur i Danmark sammenlignet med resten EU. Og den natur vi har, belastes af især næringsstoffer og andre faktorer i en grad, så naturtilstanden forringes. Vi forstår, at der er stillet spørgsmål til ministeren om en detaljeret oversigt over ændringerne i naturtypernes tilstand i perioden. Når svarene foreligger, vil vi overveje at orientere EU Kommissionen om situationen, siger Bisschop-Larsen.

EU’s habitatdirektiv forpligter medlemslande at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for udvalgte arter og naturtyper, som er karakteristiske, sjældne eller truede i EU.

Desuden har Danmark en politisk målsætning om at stoppe naturens tilbagegang inden 2020.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Object reference not set to an instance of an object.