Det kunne have været værre, mener Danmarks Naturfredningsforening om de anbefalinger til en ny vandløbslov, Henrik Høgh netop er kommet med. Den tidligere fødevareminister og næstformand i Landbrug & Fødevarer betoner selv, at anbefalingerne nogle steder vil være en fordel for naturen. Danmarks Naturfredningsforening er mere tilbageholdende med roserne:

- Der er gode elementer i anbefalingerne, men der er også potentielle problemer for naturen. Det får vi se, når anbefalingerne skal udmøntes i konkret lovtekst, siger Henning Mørk Jørgensen, biolog og seniorpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Tredeling af vandløb

Fremover skal klima sammen med afvanding og naturhensyn tænkes ind i måden, kommunerne skal håndtere vandløb på. Derfor anbefaler udvalget en form for tre-deling af vandløbene i vandløbsloven og ny-vurdering af §3-vandløbene i naturbeskyttelsesloven.

- Det kan være både godt og skidt - helt og aldeles afhængigt af hvilke kriterier man lægger ned over vurderingerne og inddelingen. Her ligger djævelen jo i detaljen og vi har ikke gode erfaringer med regeringens hidtidige håndtering og intentioner med vandløb, siger Henning Mørk Jørgensen. Han henviser til, den kamp, der pågår for at beholde vandløb inde i vandplanerne mod regeringens og landbrugets ønske om at tage flest muligt ud af EU beskyttelsen for alene at tjene til afledning af vandet.

Naturbeskyttede vandløb

Særligt anbefalingen om, at der skal ske en ny gennemgang og opdeling af de naturbeskyttede §3 vandløb og vandløb i Vandløbsloven bekymrer:

- Vi ved endnu ikke, hvad kriteriet bliver for om vandløb er ude eller inde eller for gradbøjning af §3-beskyttelsen. Med den afvikling, vi i øvrigt ser ske af naturbeskyttelsen, får det os naturligvis til at frygte at laveste fællesnævner bliver afsættet, siger Henning Mørk Jørgensen.

Foreningen ser desuden en potentiel konflikt med EU’s Vandrammedirektiv, når man nu opstille nye delkriterier for, hvilke vandløb, der skal indgå eller udgå fra at nå målene i direktivet.

- Direktivet tilsiger nemlig, at alle vandområder skal målsættes alt efter, hvad de kan opnå – og ikke som der nu lægges op til, hvad der politisk er ønske om, siger Henning Mørk Jørgensen.

Positive takter

Anbefalingerne fra udvalget under Høgh er dog mere afbalancerede end foreningen kunne have frygtet. Henning Mørk Jørgensen peger på det positive i, at kommunerne skal forpligte sig til sammen at udarbejde helhedsplaner for vandløbssystemer, at der skal være en ny kategori – nemlig ”naturvandløb”, der står uden for vedligeholdelse, og at man nu skal indtænke klima med inddragelse af vandselskaberne.

Læs anbefalingerne her.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 35

Ekspertudvalgets hovedanbefalinger

 • Kommunerne forpligtes til i fællesskab at udarbejde helhedsplaner for de samlede vandløbssystemer.
 • Gennemgang og opdeling af vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
 • Udarbejdelse af overordnede pejlemærker for kommunernes prioritering af interesserne i vandløbene.
 • Vandføringsevne beskrives i alle regulativer.
 • Bedre kontrol af vandføringsevnen på sigt.
 • Mulighed for at udlægge naturvandløb.
 • Vandløbslovens formålsbestemmelse udvides til også at omfatte klimatilpasning.
 • Vandløbsloven revideres og suppleres med en vejledning.
 • Udfordringer med sandophobning ved åudløb til fjorde og kyster undersøges nærmere.

Kilde: Altinget